Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı

Abdullah b.Übey b.Selul ve Hz.Peygamber'le ilişkileri

The relations of Abdullah b.Ubey b.Selul with Prophet, post graduate thesis.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 191311 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETDEN Z, Tekin, Abdullah b. Übey b. Selûl ve Hz. Peygamber'le lişkileri, Yüksek LisansTezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEM R, s. 97Araştırmamız giriş, dört bölüm ve sonuç kısmından oluşmuştur. Giriş bölümündearaştırmanın amacı, önemi ve Yesrib'in tarihi ele alınmıştır. Birinci bölümde Abdullah b.Übey b. Selûl'ün soyu üzerinde durulup, liderliğe hazırlanışı incelenmiştir. kinci bölümdeAbdullah b. Übey b. Selûl'ün Hz. Peygamber ve ashâbıyla münasebetleri değerlendirilmiştir.Üçüncü bölümde Abdullah b. Übey b. Selûl'ün Mekkeli müşriklerle ilişkileri, dördüncübölümde ise adı geçen kişinin Medine'deki Yahudiler'le münasebetleri hakkında bilgiverilmiştir.Abdullah b. Übey b.Selûl Hicret'ten önce Yesrib'in değil, sadece buradaki Araplar'ınlideri konumuna gelmiştir. Evs ve Hazrec'in kabul ettiği bir kişi olması Yesrib'in lideriolduğu anlamına gelmemektedir. Yahudiler'in bn Übey'i kendilerinin de lideri olarakgördüklerini gösteren hiçbir olaya rastlanılmamaktadır.bn Übey'in Hicret'ten sonra Hz. Peygamber'e ve Müslümanlar'a karşı genelliklemuhalefette bulunduğu ifade edilmiştir. Onun kendi siyasû hedeflerini slâm'dan ayrıdeğerlendirdiği ve yaptıklarını liderliğinin gereği olarak gördüğü düşünülebilir. Bir diğertartışma konusu; Abdullah b. Übey b. Selûl'in münâfık mı yoksa muhalif mi olduğudur.Çıkarları gereği bir dinden gözüken ve yine çıkarları gereği aksi şekilde de hareket edebilenbir kişi için ?Münâfık? nitelemesinin kullanıldığı dikkate alındığında, Abdullah b. Übey b.Selûl'ün bu tür bir nitelemeye uygun bir davranışta bulunduğunu gösteren açık bir delilerastlanılmamıştır. Abdullah b. Übey b. Selûl Hz. Peygamber'e karşı muhalefet etmiştir. Bunarağmen Hz. Peygamber engin hoşgörüsünden dolayı bn Übey'in cenaze namazınıkıldırmıştır.Mekke müşrikleri Müslüman olmadan önce Abdullah b. Übey b. Selûl'ü Hz.Peygamber'e karşı muhalefet etmeye teşvik ettiler. Mekkeliler, Müslüman olduktan sonra dabn Übey'le ilişkilerini sürdürdüler. Abdullah b. Übey b. Selûl'ün Hz. Peygamber'e karşımuhalefetinin sebeplerinden biri de Mekkeliler'in bu tutumudur.Hicret'ten önce Abdullah b. Übey b. Selûl Kaynukâoğulları'yla antlaşma yapmıştı.Abdullah b. Übey b. Selûl'ün Müslüman olduktan sonra onlarla dostluğunu devam ettirmesiliderliği bağlamında yorumlanabilir. Abdullah b. Übey b. Selûl, Nadûroğulları veKureyzâoğulları ile bir antlaşma yapmamıştı. bn Übey Hz. Peygamber'e karşı onlarıdesteklemesiyle Müslümanlar'ı karşısına almıştır.

Summary:

SUMMARYDENIZ, Tekin, The Relations of Abdullah b. Ubey b. Selûl with Prophet, post graduatethesis. Adviser: Prof. Dr. Mehmet OZDEMIR, page. 97Our research consists of introduction, four chapters and conclusion part. In theintroduction part, the purpose of research, the importance of the research and Yesrib?shistory have been studied. In the first chapter, Abdullah b. Ubey b. Selûl?s descendance hasbeen assterted and his getting ready for leadership, has been looked over. Abdullah b. Ubey b.Selûl?s relations with the prophet and his companiens have been evaluated in the secondchapter. In the third chapter Abdullah b. Ubey b. Selûl?s relations with Meccan polytheistshave been dealth with information has been given about his contacts with the Jews living inMedina.Before the Hegira, Abdullah b. Ubey b. Selûl became the leader of not Yesrib but onlyArab tribes in it. That he is an accepted person by Evs and Hazrec does not mean that he isYesrib?s leader. There is no proof that shows the Jews accepted Ibn Ubey as their leader.It is stated that Ibn Ubey usually offered opposition to the Prophet and Muslims afterthe Hegira. It can be thought he evaluated his political target apart from Islam and he thoughtwhat he had done as a necesssity of his leadership. Another matter of discussion is ifAbdullah b. Ubey b. Selûl is hypocrite or dissenter. Considering the term ?hypocrite? used forthe one who acts as if he was a member of a religion for his /her benefits and also actscontrary to that for his / her benefits, there isn?t an obvious argument showing Abdullah b.Ubey b. Selûl has a behaviour fitting the definition above. He balked against the Prophet.Despite that, the Prophet made the prayer performed at his funeral due to his deep indulge.Before being Muslims, Meccan polytheists encouraged Abdullah b. Ubey b. Selûl tooffer opposition to the Prophet. Meccan people maintained their relations with Ibn Ubey afteraccepting Islam either. One of the reasons of Abdullah b. Ubey b. Selûl?s opposition to theProphet is this attitude of Meccan people.Before the Hegira, Abdullah b. Ubey b. Selûl had made an agreement with BanûKaynukâ. Abdullah b. Ubey b. Selûl?s carrying on his relations with after being a Muslim canbe interpreted in the context of his leadership. He hadn?t had an agreement with Banû Nadûrand Banû Qurayza. Ibn Ubey infringed the Muslims by being on their side against theProphet.