Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2011

Abdulmecid Tebrîzî Divanı (metin-inceleme)

Abdulmecid Tebrîzî's Poetry (text and critic)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 291659

Tezi Bul
Özet:

Bu tezde 14. yüzyıl Fars Edebiyatı şairlerinden olan Abdulmecid Tebrizî'nin Divanı incelenmiştir. Tebriz'de doğan Abdulmecid Tebrizî'nin divanı terkib-i bend, kaside, kıt'a, gazel, mesnevi ve rubailerden oluşmaktadır. Celayir sultanı Uveys'i metheden kasideler içeren divanın tenkidli metni hazırlanırken Türkiye, İran ve Avrupa kütüphanelerinde bulunan on bir yazma eserden faydalanılmıştır.Çalışma Celayir Devleti'yle ilgili bir giriş ile Abdulmecid Tebrizî'nin hayatı, divanın tahlili ve tenkidli metinden meydana gelen üç bölümden oluşmaktadır.

Summary:

Poetry (Divan) of Abdulmecid Tebrizî who was one of the poets of 14.Century Persian Literature was surveyed at this thesis. Abdulmecit Tebrizî who was born at Tebriz has a Poetry (Divan) consist of ?terkib- i bend ?, ?qasida?, ?ghazel?, ?mathnawi, and ? rubai?. While preparing the critical text of ?divan? which contain qasidas flattering Sultan Uveys of Celayir, eleven manuscripts from Turkey, Iran and the European libraries were scrutinized.The study consists of an introduction on the State of Celayir and three sections; Abdulmecid Tebrizî?s life , analytic and critical text of Divan.