Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2013

Abdurrahmân Gubârî'nin Şebistân-ı Hayâl adlı eseri (Metin-İnceleme-Çeviri)

Abdurrahmân Gubârî's Şebistân-i Hayâl (Text-Study-Translation)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 351496

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada XVI. yüzyıl şairlerinden Abdurrahmân Gubârî?nin Şebistân-ı Hayâl adlı mesnevisi incelenmiş ve tercüme edilmiştir. Bu eser Fettâhî-yi Nişâburî?nin aynı adlı eserine nazire olarak yazılmıştır. Mesnevinin edisyon kritikli metni hazırlanırken Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud bölümünde ve Manisa İl Halk Kütüphanesi Muradiye bölümünde bulunan nüshalardan yararlanılmıştır.Bir giriş ile dört bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde Abdurrahmân Gubârî ve Fettâhî-yi Nişâbûrî?nin hayatı ve eserleri tanıtılmış; ikinci bölümde çalışma konumuz olan Şebistân-ı Hayâl hakkında genel bilgi verilmiştir; üçüncü bölümde eserin edisyon kritikli metni sunulmuş; dördüncü bölümde ise eserin çevirisi verilmiştir.

Summary:

In this study, the mathnawi called Şebistân-ı Hayâl of Abdurrahmân Gubârî who is one of the poets in the sixteenth century was studied and translated. This work was written as a poem modeling after Fettâhî-yi Nişâburî?s work which has the same name. When the text with edition critique was prepared, its manuscript in Hacı Mahmud Department of Süleymaniye Library and in Manisa Public Library were used.In the first chapter of our study which consists of an introduction and four chapters, the lives and works of Abdurrahmân Gubârî and Fettâhî-yi Nişâbûrî were introduced and in the second chapter, general information about Şebistân-ı Hayâl -our study subject- was given. In the third chapter, the text with edition critique of Şebistân-ı Hayâl was presented and at last in the fourth chapter, there is the translation of Şebistân-ı Hayâl.