Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı

Abiyotik stresle ilişkili genlerin mRNA farklılık gösterim tekniği kullanılarak belirlenmesi ve karakterize edilmesi

Identification and characterization of abiotic stress-related genes by using mRNA differential display technique

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156683 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET "Abiyotik stresle-ilişkisi genlerin mRNA farklılık gösterim tekniği kullanılarak belirlenmesi ve karakterize edilmesi" başlıklı çalışma İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne doktora programının gereklerini kısmen yerine getirmek için sunulmaktadır. Buğday Türkiye'de önemli bir tahıl bitkisidir. Bu araştırmanın esas amacı, buğdayda kuraklıkla ilişkili genlerin mRNA farklılık gösterim tekniği kullanılarak belirlenmesidir. Bu doğrultuda, kuraklığa verdikleri tepkiler açısından farklılıklar gösteren Sivas 111/33 (kuraklığa dayanıklı) ve Gerek 79 (kuraklığa dayanıklı) ve Atay 85 (kuraklığa hassas) buğday türleri Eskişehir Buğday Araştırma Merkezi'nden temin edilmiş ve kuraklık stresine maruz bırakılmıştır. Kuraklık stresine maruz bırakılmış ve bırakılmamış (kontrol) bitkilerden mRNA farklılık gösterim tekniğiyle cDNA profilleri elde edilmiştir. Bazı cDNA'lar sadece kuraklık koşullarında eksprese edilmiştir. Diğer cDNA'lar ise hem kontrol hem de kuraklık stresine maruz bırakılmış bitkilerde eksprese edilmiştir. Fakat, kuraklık stresi uygulandığında bu cDNA'ların ekspresyonlar artan ya da azalan şekilde düzenlenmiştir. Atay 85 bitkilerinde, farklı şekilde eksprese edilen iki cDNA kuraklık stresiyle ilişkilendirilmiştir ve bu cDNA'lardan biri Mus musculus kazeyin kinaz II beta altbirim genine % 93 oranında benzerlik göstermiştir. CKII'nin Arabidopsis bitkisinde transkripsryon faktörlerine bağlandığı ve onları fosforillediği bilinmektedir. Southern emdirimiyle bu genin varlığı belirlenmiştir. Genin kuraklık koşullarında farkhlaşan ekspresyonu RNA düzeyinde ortaya konamamıştır. Genin ekspresyon düzeyinin düşük olması olasıdır ve mevcut deneysel koşullarda belirlemek mümkün olmamıştır. Diğer cDNA buğday (Triticum aestivuni) HSP70 genine yüksek oranda benzerlik göstermiştir. HSP70 proteinlerinin kurakhk gibi çevresel streslerle tetiklendiği ve molektiler şaperon olarak davrandığı bilinmektedir. HSP70'e karşılık gelen bu gen parçası kurakhk stresine maruz kalan bitkilerde önemli rol oynuyor olabilir. Yakın zamanda Eskişehir'deki Bitki Çaprazlama Enstitüsü tarafından geliştirilen buğday türü, Gerek 79 da incelenmiştir. Kuraklık koşullarında farklı şekilde eksprese edilen iki cDNA belirlenmiştir ve henüz karakterize edilmemiş bazı Oryza savita (pirinç) cDNA klonlanna yüksek oranda benzerlik göstermiştir. Bu genlerin ileri karakterizasyonu kuraklık yanıtındaki işlevlerinin anlaşılmasında önemli olabilir. 185

Summary:

7. SUMMARY This work entitled "Identification and characterization of abioic stress- related genes by using mRNA differential display technique" is submitted for partial fulfilment of the requirements for PhD programme at Health Sciences Institute, University of Istanbul. Wheat is an important cereal crop m Turkey. The mam aim of this research is to identify drought stress-related genes in wheat by use of mRNA differential display. In this context, Sivas 1 1 1/33 (drought resistant), Gerek 79 (drought resistant) and Atay 85 (drought sensitive) wheat varieties that differ in their drought response were obtained from Eskişehir Wheat Experimental Station and were submitted to drought stress. cDNA profiles of drought-stressed and non-stressed (control) plants were obtained by mRNA differential display technique. Some cDNAs were expressed only in drought conditions. Other cDNAs were expressed both in control and drought- stressed plants. However, when drought stress was given expressions of these cDNAs were either up regulated or down regulated. In Atay 85 plants, two differentially expressed cDNAs were related to drought stress and one of them showed 93 % homology to Mus musculus casein kinase II beta subunit gene. CKII is reported to bind transcription factors and phosphorylate them in Arabidopsis plants. The presence of this gene was also detected by Southern blot. Differential expression of this gene under drought conditions at the RNA level has not been established. It is possible that the expression level of this gene is low and under present experimental conditions we are not able to detect. The other one showed high homology to wheat {Triticwn aestivum) HSP70. HSP70 proteins are known to be induced with environmental stresses and act as molecular chaperons. This gene fragment corresponding to HSP70 could play an important role in plants subjected to drought stress. Recently developed wheat variety by Plant Breeding Institute at Eskişehir, Gerek 79, was also investigated. Three differentially expressed cDNAs under drought conditions were identified and showed high homology to some of the cDNA clones from Oryza savita (rice) which have not been characterized yet. Further characterization of these genes could be important in understanding die function of these gene/s in drought response. 186