Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı

AB'nin beşinci kuşak genişleme kararı, genişleme sürecinin AB, aday ülkeler ve Türkiye açısından değerlendirilmesi

Fifth generation enlargement decision of the European Union, the evaluation of enlargement process in term of European Union, candidate countries and Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146883 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Mayıs 2004 itibari ile yeni üyelerinin de katılımı ile daha da genişleyecek olan AB'nin en son yaşayacak olduğu genişleme kararı ile ilgili olarak, hazırlamış olduğum tezim de ilk bölüm de, AB 'nin dönem dönem yaşadığı genişlemelerin tarihçesine değindikten sonra ; yine birinci bölüm içerisinde, son genişlemenin AB ve aday ülkeler açısından nedenlerine ve genişleme sonrasın da beklenilen sorunlar ile faydaların değerlendirilmesine de yer verildi. Genişleme süreci boyunca araç olarak kullanılmakta olan katılım süreci unsurlarının da açıklanmaya çalışıldığı ilk bölüm de, önemli bir konu olan genişleme sonrasındaki AB güvenliği ile ilgili konu başlığı ve AB vatandaşlarının, AB ile AB 'nin genişlemesine bakışları da ayrı başlıklar altında değerlendirilmeye çalışıldı. İkinci bölüm de ise adayların bulundukları konumlar açısından ekonomik uyum,siyasi uyum ve müktesaba uyum konuları bakımından genel bir değerlendirmenin yapılmış olduğu alt bölümlere yer verilmiştir. Bu kısımlar aday ülkeler ve Türkiye arasında genel bir karşılaştırma yapılması imkanı sağlanmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümü ise ; bizi sonuca götürecek olan ana değerlendirmelerin yapılmış olduğu bir bölüm olarak ele alınmıştır. Birliğe Üyelik konusunda önemli bir adım olan Gümrük Birliği 'nin ele alınmış olduğu ilk kısımda Gümrük Birliği ve Türkiye tarihçesine Gümrük Birliği ile birlikte yapılmakta olan mali yardımlara yer verilmiştir. Diğer aday ülkeler Türkiye değerlendirmelerinin de yer verildiği üçüncü bölümde ayrıca AB'nin Türkiye vatandaşlığına bakış açısı da ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Türkiye ve Gümrük Birliği konusu ile aday ülkeler ve Türkiye karşılaştırmasına yer verilmiştir. Çalışma için gerekli olan incelemeler de yararlanılmış olan istatistiki verilerde ise, Türkiye kısmı için : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü verileri ile İktisadi Kalkınma Vakfı verilerinden faydalamlırken, Avrupa Birliği ve diğer aday ülkeler ile ilgili kısımlar için ise Eurostad ve Dünya Bankası verilerine Dış Ekonomik İlişkiler Ülke Raporlarına ve raporlara ait bilgi kısımlarına da başvuruldu. m

Summary:

ABSTRACT In first chapter of my thesis about latest expansion decision the European Union that will more expand through contribution of new members on May, 2004, after history of expansions that the EU that has realized periodically is determined, also in first chapter, reasons of last expansion for the EU and member countries, and evaluation of matters and utilities expected after expansion are explained. In first chapter where factors of contribution period that is used as medium during expansion period was also explained, the EU safety after expansion and opinions of the EU citizens regarding the EU and its expansion were tried to be explained. In second chapter, as statuses, where candidates located, political and economic adaptation was evaluated generally. Therefore, possibility to compare also with Turkey generally was ensured, hi third chapter of the study, main evaluation that will bring us to its result is also found. In first chapter where Customs Union was discussed as an important step regarding membership to the Union, the Customs Union and its history concerning Turkey, and financial supports done through the Customs Union were explained. In third chapter where candidates and Turkey are evaluated, viewpoints of the EU to Turkey's member were taken place in a different title. Subjects concerning Turkey and the Customs Union, and comparison of candidate countries and Turkey were expressed. In statistical data used in necessary examinations for this studies, in manners concerning Turkey, it was utilized from data of the Foreign Trade Undersecretary and the Turkish Standard Institute, and in manners concerning the European Union and candidate members, it was applied to data of Eurostad and the World Bank, and Foreign Economic Relationship Country Reports and information regarding this report. IV