Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ABO uyumsuz allojeneik hemapoetik kök hücre naklinde ablatif dozda azaltılmış yoğunlukta hazırlık rejimlerinin eritrosit yapılanması ve erken dönem nakil seyrine etkisinin karşılaştırılması

The comparison of the impacts of ablative dose-and reuced intensive-conditioning regimens on erithrocyte recovery and early transplation outcome in patients, who have ABO incompatible donor, receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplatation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142399 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Kök Hücre Nakli Ünitesi Ocak 2001 ile Haziran 2004 yıllan arasında HLA uygun ancak ABO uyumsuz kardeş vericilerden allojeneik periferik hematopoietik kök hücre nakli (allo-PKHN) uygulanan toplam 26 hastada (14 erkek; 13 kadın), hazırlık rejimi doz yoğunluğuna göre, ablatif (AHR) karşı azaltılmış yoğunlukta hazırlık rejimleri (AYHR), eritrosit yapılanması, erken ve geç dönem immun ve immun olmayan hematolojik komplikasyonlar ve ABO uyumsuzluğunun erken dönem transplantasyon seyrine etkisi karşılaştırıldı Çalışmanm sonuçlan şöyle özetlenebilir: 1-Engraftman kinetikleri: AYHR alanlarda nötrofîl ve trombosit engraftmanı istatistiksel olarak anlamlı olarak daha erken dönemde olduğu saptanırken (p=0,03 ve p=0,02, ayn ayn), retikulosit engraftmanı ve transplantasyon sonrası 30 günde retikulosit engraftman olasılığı hazırlık rejiminin doz yoğunluğundan etkilenmedi (p=0,07 ve p=0,37, ayn ayn) 2-ABO kan grubunun verici tipine dönüşümü her iki grupta benzerdi (AHR grubunda % 76,9 karşı AYHR grubunda % 61,5, p=0,336) Kan grubunun verici tipine dönüşümü saptanmayan olguların hepsi minor ABO uyumsuzluğuna sahipti Verici tipi ABO dönüşüm süreci, major ABO uyumsuzluğu olanlarda daha kısa süredeydi (p=0,0004) 3-Transplantasyon sonrası ilk 30 ve 100 günde eritrosit transtuzyon desteğinin gerek hazırlık rejiminden gerekse ABO uyumsuzluğundan (major karşı minor ABO uyumsuzluk) etkilenmediği görüldü 4-Kan grubu uyumsuzluğuna ilişkin akut hemolitik transtuzyon reaksiyonu hiçbir olguda saptanmadı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY THE COMPARISON OF THE IMPACTS OF ABLATIVE DOSE- AND REDUCED INTENSIVE- CONDITIONING REGIMENS ON ERITHROCYTE RECOVERY AND EARLY TRANSPLANTATION OUTCOME IN PATIENTS, WHO HAVE ABO INCOMPATIBLE DONOR, RECEIVING ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION Twenty-six patients (14 male; 13 female) with hematological diseases received allogeneic peripheral hematopoietic stem cell transplantation (allo-PHSCT) from a HLA-identical, but ABO incompatible, sibling donor at Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Stem Cell Unit in Turkey, between January 2001 and June 2004 were included in this study We aimed to analyze the influence of ABO-incompatibility on erythroid engraftmant, immun or non-immun hemotological complications and to compare transplant-related morbidity and mortality between ablative- (ACR) and reduced intensive conditioning regimen (RICR) retrospectively in case-control design The results of study are summarized as below: 1-The period of neurophil and platelet engraftman were significantly shorter in RICR group than ACR (p=0 03 and p=0 02, respectively), but the time and probability (day 30 after transplantation) of reticulocyte engraftman were similar (p=0 07 and p=0 37, respectively) 2- Transplantation conditioning regimen intensity did not have impact on donor type ABO blood group change (ACR group 76 9 % vs RICR group 61 5 %, p=0 336) All patient without donor type ABO blood group being changed were in minor incompatibility group The lasting time period to observe donor ABO blood type was shorter in the major ABO incompatibility group compared with the minor mismatched (p=0 0004) 423 -At day 30 and 100 after the transplantation, the requirement of erithrocyte transfusion support was affected neither by conditioning regimen intensity nor the type of ABO incompatibility (major vs minor) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.