Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Absorbsiyonlu sistem ile çalışan bir buzdolabının deneysel ve teorik olarak incelenmesi

Experimental and theoretical investigation of an absorption refrigerator

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142752 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSORBSİYONLU SİSTEM İLE ÇALIŞAN BİR BUZDOLABININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sistemi ile çalışan bir buzdolabı deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin kullanıldığı buzdolaplarmda karşılaşılan en önemli sorun, bu sistemlerin performansının düşük seviyelerde olmasıdır. Bu çalışmada yapılan incelemede ise, bu sorun üzerinde durulmuş ve sistemin performansının arttırılması amaç edinilmiştir. Yapılan çalışma, deneysel ve teorik olmak üzere iki kısımda birbirine paralel olarak yürütülmüştür. Teorik çalışma kısmında deneylerde kullanılan sisteme, matematik bir model oluşturma amacıyla öncelikle sistemin termodinamik analizi yapılmıştır. Termodinamik analiz ile aynı zamanda sistem üzerindeki ısı kayıplarının irdelenmesi mümkün olmuştur. Teorik çalışma kısmının diğer bölümünde ise sistemin en önemli kısmı olarak belirtilen habbecik pompası (bubble pump) bölgesi için bir model oluşturulmuş ve bu kısımdan alınan sonuçlar deneysel çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın deneysel bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Yapılan deneylerin ilk bölümünde sistem parametrelerinin (şarj miktarı, şarj miktarının amonyak bakımından kütlesel derişikliği, basınç ve güç) performansa olan etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemede, bu parametrelerin sistem performansının en iyi seviyede olması için gereken optimum değerleri bulunmuştur. Deneysel çalışmanın ikinci bölümünde ise, sistem üzerindeki geometri değişikliklerinin performansa olan etkisi incelenmiştir. Sistem üzerinde yapılan geometri değişiklikleri, habbecik pompası kısmında yoğunlaşmıştır. Bu kısımda yapılan değişikliklerin sistem performansına olan etkisi, aynı zamanda teorik çalışmada elde edilen sonuçlarla da karşılaştınlmıştır. Yapılan teorik ve deneysel çalışma sonucunda sistem performansında gözle görülür bir iyileşme sağlanmıştır. Özellikle pompa kısmı için yapılan çalışma sonucunda, habbecik pompasının performansında bir artış gözlenmiş ve bu artış da sistem performansını olumlu yönde etkilemiştir. Diğer taraftan sistem parametrelerinin optimum değerlerinin bulunması ile birlikte sistemde oluşan gereksiz enerji sarfiyatı da engellenmiştir. xı

Summary:

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF AN ABSORPTION REFRIGERATOR SUMMARY In this study experimental and theoretical investigation of an absorption refrigerator for domestic usage has been carried out. The main problem of these refrigerators is that the system has low performance. During this investigation, this problem is studied and to enhance the performance of the system becomes the main purpose of this study. Experimental and theoretical studies are continued parallel to each other during this work. In the theoretical part of this study, firstly the thermodynamic analysis of the system has been carried out to form a mathematical model to the system used in the experiments. Also heat losses from the system to the environment are examined with the help of this thermodynamic analysis. Secondly, the bubble pump which is the most important part of the system has been examined. A model is improved for the bubble pump and the results obtained from the application of this model to the system are used in the experimental study. Experimental part of this study consists of two main parts. In the first part of the experiments, the effect of the system parameters (charge amount, ammonia concentration of the charge amount, system pressure and system power) to the performance has investigated. The optimum values of these parameters for a good level of system performance have found during the experiments. In the second part of the experimental study, the effect of geometry changes to the system performance has examined. The geometry changes are done on the bubble pump part of the system. The effect of these changes on the system performance has also compared with the results obtained from the theoretical part. After these experimental and theoretical studies, it is seen that the performance of system has improved. Especially enhancing the performance of the bubble pump has directly affected the system performance in a positive way. On the other hand, the excess energy consumption of the system has prevented by finding the optimum values of the system parameters. xn