Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AB'ye katılım sürecinde Türkiye için sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları

Approaches to sustainable development for Turkey in the participation process to EU

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345775 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çevre kavramı tarihsel süreç içerisinde varlığını ve etkinliğini en üst seviyeye taşımış, tehdit kavramıyla iç içe geçerek devletlerin algılama farklılıklarıyla şekillenmiş ve devletlerin gerek iç gerekse dış politikalarında öncelikli konuma gelmiştir. Uluslararası arenada merkezi konumdaki varlığını koruyan çevre kavramı, ilk etapta sadece biyolojik çevre olarak ele alınmış olsa da günümüzde tehdit algılamalarının çeşitlenmesi sonucunda ekonomik ve askeri boyutlar da çevre kavramına eklemlenmiştir. Aslında bu eklemlenme bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Çünkü özellikle çevre sorunları sınır tanımaksızın birey, devlet ve küresel alanda etkilerini göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış ve hem çevrenin devamlılığı hem de ulus-devletlerin devamlılığı için sürdürülebilir kalkınma ivme kazanmaya başlamıştır. Devletler ve topluluklar artık çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ortak politikalar geliştirme eğilimi içerisine dahi girmişlerdir. Avrupa Birliği bu konuda hassasiyetleri olan topluluklardan bir tanesidir. Tam manasıyla ortak paydalarda buluşulmasa da çevre konusunda üye devletler çok ayrı karakterde dış politika sürdürmemektedirler. Çalışmamızın amacı çevrenin sürdürülebilir kalkınma içerisindeki yadsınamaz payını incelemek ve Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Türkiye?nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarını ele almaktır. Anahtar Kelimeler: çevre, sürdürülebilir kalkınma

Summary:

The concept of environment which has become intertwined with the concept of threat, has gained priority in both domestic and foreign policies of states. Although environment used to be discussed only in terms of biological environment in the past, today as a result of the diversification of threat perceptions, economic and military dimensions have been added to the concept of environment. In fact this broadening of the concept was necessary. Because especially environmental problems have begun to show limitless effects on individuals, states and all around the globe. At the same time, the concept of sustainability has emerged and has begun to gain momentum both in the sustainability of environment and the sustainability of nation-states. States and communities now tend to develop common policies on environment and sustainable development. European Union is one of the communities that pay special attention to this issue. Although there are discrepancies, foreign policies of member states have plenty of similarities about the environment. The aim of this study is to examine undeniable existence of the environment in sustainable development and to handle sustainable development approaches and policies of Turkey getting closer to the European Union. Key Words: environment, sustainable developmen