Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı

AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'nin Maastricht Kriterlerine yakınsama analizi

Turkey's EU membership process convergence analysis of Maastricht Criteria

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde sağlaması gereken ekonomik ve parasal birliğin aşamaları olan Maastricht kriterlerine yakınsayıp yakınsamadığı araştırılacaktır. Bu çalışmada literature yeni katılan birim kök testleri ile Türkiye ve AB'nin makro verileri incelenecektir. Bu bağlamda Maastricht kriterlerini oluşturan enflasyon, bütçe açığı/GSYİH, borç/GSYİH ve uzun vadeli faiz oranları Türkiye ve AB bazında karşılaştırılacaktır. Ele alınan makro iktisadi değişkenler öncelikle yapısal kırılmanın dikkate alınmadığı klasik birim kök testleri ile, daha sonra serilerin trend fonksiyonunda meydana gelebilecek kırılma ve ya kırılmaların birim kök testleri üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik Phillips Perron (1989), Zivot Andrews (ZA), Phillips Perron (1997), Lumsdaine ve Papell (1997), Lee ve Strazicich (2003,2004), Kapetanious (2005) ve Carrion-i Silvestre (2009) birim kök testleri ile analiz edilecektir. Maastricht Kriterlerini ne derece sağlayıp sağlayamadığı konusu Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde önemli bir kriterdir. Maastricht Kriterlerinin alt kalemleri incelendiğinde Türkiye'nin bütçe açığı/GSYİH oranındaki başarılı politikaları ile Avrupa Birliği'ne yakınsadığı ancak enflasyon bazında ve uzun dönem faiz oranında AB'den ıraksadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda yakınsamanın gerçekleşmediği kriterler için Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanabilmesi adına bir takım politik değerlendirmeler ve çözüm yolu sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Yapısal Kırılma, Birim Kök, Maastricht Kriterleri, Yakınsama Hipotezi, Stokastik Yakınsama

Summary:

In this study, Turkey's EU membership process and stages of economic and monetary union needs to ensure convergence to the Maastricht criteria, which will be investigated. In this study, new addition to the literature on unit root tests with Turkey and the EU's macro-levels will be examined. In this context, which forming the Maastricht criteria to inflation, budget deficit/GDP, debt/GDP and long-term interest rates will be compared on the basis of Turkey and the EU. Dealt with macroeconomic variables are primarily structural breaks taken into consideration and applications commonly used ADF unit root tests to be analyzed, a series is trend function occurring in the breaking of the unit root tests the impact on research oriented Phillips Perron (1989), Zivot Andrews (ZA), Perron (1997), Lumsdaine and Papell (1997), Lee and Strazicich (2003.2004), Kapetanious (2005) and Carrion-i Silvestre (2009) unit root tests will be analyzed. The issue is to what extent is providing the Maastricht Criteria is an important criterion in the EU membership process of Turkey. In the sub-items of the Maastricht criteria Turkey's budget deficit/GDP ratio is converging to the European Union with succesful policies. However, Turkey's inflation rato and long-term interest rates have reached can not converging conclusions from the EU. At the end of the study, mentioned in the absence of convergence of these criteria and provide economic stability for the purpose some political considerations and solutions will be presented.