Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı

AB'ye uyum sürecinde Bulgaristan'da değişen azınlık hakları anlayışı ve yükselişe geçen milliyetçiliğin siyasal tezahürü: Ataka

The change in Bulgarian minority politics during the process of joining the EU and the political appearance of the increasing radical nationalism: Ataka

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AB'ye üyelik hedefine 2000'li yılların başında odaklanan Bulgaristan, buhedefin etkisiyle azınlık politikalarında ciddi değişimler yaşamaya başlamıştır.AB'nin siyasi bütünleşme modelinin temelinde çoğulculuk, kültürel farklılıklarasaygı gibi değerlerin bulunması ve azınlık politikasının ?pozitif ayrımcılık? ile?ülkesel bütünlük? gibi ilkelere dayanması, bu değişimin yönünü tayin etmektedir.Bu bağlamda Bulgaristan siyaseti azınlıklara önceki dönemlerle kıyaslanamayacakkadar geniş haklar tanıyarak, kültürel farklılıkların tam ve eşit korumadanyararlanabileceği çoğulcu ve demokratik bir toplum oluşturma çabasına girmiştir.Bu sürecin bir başka sonucu ise, Bulgar hükümetinin gerçekleştirdiği hızlıreform sürecinden ve azınlıklara verilen geniş çaplı haklardan rahatsız olan aşırımilliyetçi çevrelerin harekete geçmesi ve siyasal bir parti şeklinde parlamentoyagirmeyi başarmasıdır. Ataka Partisi radikal milliyetçiliğin siyasi, ideolojik, psikolojikdinamiklerini ve sembolik anlamlarını kullanarak Bulgaristan'da sosyo-ekonomikkonumu aşağı olan kitleleri seferber ederek ve ülkedeki tüm sorunların sorumlusuolarak azınlıkları hedef göstererek siyasi iktidarı ele geçirmeye çalışmaktadır.

Summary:

Bulgaria has made significant changes in its minority politics since thebeginning of the 2000?s because of focusing itself to the aim to become a member ofthe EU. That changes are determined by the EU?s political integration model, basedon values like cultural diversity and multy-ethnical presence and also by the basicconditions in European minority politics like ?positive discrimination? and ?theterritorial integrity of states. In that sense Bulgaria has given to the minoritiescomprehensive rights like never before in order to create a pluralistic and democraticsociety where different cultures will have the chance to live together and be equallyprotected.Another consequence of the rapid reform process and giving the rights of theminorities back, was that nationalist tendences in some disturbed parts of the societyincreased and nationalists even succeeded to enter the parliament creating a politicalparty. This party called ?Ataka? using the political, ideological and psychologicaldynamics and symbolical effects of the radical nationalism bids for power bymobilising the masses, living in low socio-economical conditions and scapegoatingthe minorities as if they are responsible for all kinds of problems in the state.