Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı

2010

AB'ye uyum sürecinde Türkiye'de tarım politikalarının gelişimi

Development of Turkish agricultural policies in the process of adaptation to EU

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 264461

Tezi Bul
Özet:

İkinci Dünya Savaşından sonra, Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa Ülkelerinin en önemli ve acil sorunu toplumlarına yeterli gıdayı sağlamaktı. Bütün ülkeler, bu periyotta insanları için yeterli gıda arzını istikrarlı hale getirmeye ve artırmaya çabalıyorlardı. Bu düşünceler o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Avrupa Birliği'nin tarımsal politikalarını şekillendirmiştir. Fakat bu politikaların sonucunda, üretim fazlaları ve Avrupa Birliği bütçesine ağır bir yük ortaya çıkmıştır. Politik alanda da zaman içerisinde rüzgarlar yön değiştirmiş ve çoğu politika serbest ticaret düşüncesine uygun hale getirilmeye başlanmıştır.Bu çalışmanın amacı Ortak Tarım Politikası adı altında uygulanan, Avrupa Birliği'nin Tarımsal ve Kırsal Politikalarının Türkiye tarım sektörüne etkilerini incelemektir.Birinci kısımda, Topluluğun kuruluşundan günümüzdeki uygulamalarına kadar bu periyottaki bir çok reform ile Ortak Tarım Politikası çalışılmıştır. Avrupa Tarımsal Politikası özellikle Doha Round'undan sonra önemli oranda değişmiştir. Son dönemdeki Türk Tarımsal Politikaları da buna uygun olarak değişikliğe uğramıştır. İkinci kısımda değişime uğrayan Türk Tarım Politikaları üzerinde çalışılmıştır. Üçüncü kısımda Ortak Tarım Politikasının muhtemel sonuçları araştırılmıştır.Bu çalışmanın son bölümünde Avrupa Ortak Tarım Politikasından bağımsız düşünerek, Türk Tarım Sektörünün günümüzdeki ana problemlerini çözebilecek en uygun yollar bulunmaya çalışılmıştır.

Summary:

After the Second World War, the most important and urgent matter of the European Countries including Turkey was providing enough food for their communities. All the countries tried to stabilize and increase the food supply in this period. So this tought shaped the Agricultural Policies of European Union and Turkish Republic within this period. But the results of these policies caused production surpluses and heavy burden on the European Union budget. The winds in the political area had also changed direction in time and most policies started to be conformed to the rules of free trade ideology.The aim of this study is to examine the impacts of Agricultural and Rural Policies of European Union which are applied under the name of Common Agricultural Policy to Turkish Agricultural Sector.The Common Agricultural Policy is studied in the first section from the begining of Union establishment till the current applications with many reforms during this period. European Agricultural Policy changed considerably especially after Doha Round. The recent Turkish Agricultural Policies also changed accordingly. We worked on the amended Turkish Agricultural Policies in the second section of the study. In the third section, the possible impacts of the Common Agricultural Policies are investigated.We tried to find the best ways to deal with the current main problems of Turkish Agricultural Sector in the last section of the study thinking independently from European Common Agricultural Policy.