Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalı / Farmakoloji Bilim Dalı

Aç farelere skopolamin uygulanması ve yem verilmesi ile oluşan konvülsiyonlarda MK-801'in beyin dokusundaki oksidatif stres, inflamasyon ve ghrelin düzeylerine etkilerinin araştırılması

Investigation of the effects of MK-801 on oxidative stres, inflammation and ghrelin levels in brain tissue and the scopolamine induced convulsions in fasted mice after food intake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 607110 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada deneysel olarak 48 saat aç bırakıldıktan sonra skopolamin (Skop) uygulanıp ardından yem verilen farelerde meydana gelen konvülsiyonlarda, MK-801'in, beyin dokusundaki oksidatif stres (OS), enflamasyon ve ghrelin (GHR) düzeylerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda 36 adet, 25-30 gr ağırlığında Balb/C cinsi beyaz erişkin erkek fare kullanıldı. Fareler rastgele seçilerek 6 gruba ayrıldı. 1.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. serum fizyolojik (SF) enjeksiyonu yapıldı. 2.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. Skop enjeksiyonu yapıldı. 3.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. SF enjeksiyonu ve hemen ardından i.p. 0.17 mg/kg MK-801 enjeksiyonu yapıldı. 4.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. SF enjeksiyonu ve hemen ardından i.p. 0.51 mg/kg MK-801 enjeksiyonu yapıldı. 5.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. 3 mg/kg Skop enjeksiyonu yapıldı ardından i.p. 0.17 mg/kg MK-801 enjeksiyonu yapıldı. 6.Grup : 48 saat süresince aç bırakılan hayvanlara i.p. 3 mg/kg Skop enjeksiyonu yapıldı ardından i.p. 0.51 mg/kg MK-801 enjeksiyonu yapıldı. Tüm gruplara enjeksiyondan 20 dakika sonra yem verildi. Beyin dokularında malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO), prostaglandin E2 (PGE2), redükte glutatyon (GSH) ve protein karbonil (PCO) düzeylerine, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz (GSH-Px), paraoksonaz (PON) ve aril esteraz (ARE) aktivitelerine bakıldı. Ayrıca hayvanlardan toplanan plazma ve doku örneklerinde GHR miktarları belirlendi. Çalışmada MK-801'in konvülsiyonları baskıladığı, beyin dokusundaki SOD ve CAT aktivitelerini arttırdığı, GSH-Px, PON ve ARE aktiviteleri ile MDA ve GSH düzeyini değiştirmediğini, NO, PGE2 ve PCO düzeyini azalttığı, doku ve serum GHR düzeyini arttırdığı görülmüştür.

Summary:

The aim of this study was to investigate the effect of MK-801 on oxidative stress, inflammation and ghrelin levels in brain tissue in convulsions that were administered to scopolamine after fasting for 48 hours. In this study, 36 male, 25-30g weight Balb/c white adult mice were used .Mice were randomly selected and diveded into 6 groups. Group 1: Fasting animals for 48 hours were injected i.p SF. Group 2: Fasting animals for 48 hours were injected i.p 3mg/kg scopolamine. Group 3: Fasting animals for 48 hours i.p. SF injection followed immediately by i.p. 0.17 mg / kg MK-801 was injected. Group 4: Fasting animals for 48 hours i.p. SF injection followed immediately by i.p. 0.51 mg / kg MK-801 was injected. Group 5: Fasting animals for 48 hours i.p. Skop injection followed immediately by i.p. 0.17 mg / kg MK-801 was injected. Group 6: Fasting animals for 48 hours i.p. Skop injection followed immediately by i.p. 0.51 mg / kg MK-801 was injected. All groups were fed 20 minutes after injection. Malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), reduced glutathione (GSH) and protein carbonyl (PCO) levels, superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase (GSH-Px), paraoxonase (GSH-Px) PON) and aryl esterase (ARE) activities were evaluated in brain tissues. In addition, total ghrelin levels were determined in plasma and tissue samples collected from animals. As a result of the study, MK-801 suppressed convulsions, increased SOD and CAT activities, GSH-Px, PON and ARE activities MDA and GSH levels did not change, NO, PGE2 and PCO levels decreased in brain tissue, and increased tissue and serum GHR levels.