Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Aç hayvanlarda atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara yem kısıtlamasının ve glutamat antagonisti ketaminin etkilerinin araştırılması

Investigation of the effects of food restriction and glutamate antagonist ketamine on convulsions induced by atropine and food intake in fasted animals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484777 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gözüaçık, N. (2017). Aç hayvanlarda atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara yem kısıtlamasının ve glutamat antagonisti ketaminin etkilerinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Aç bırakılan fare ve sıçanlara antimuskarinik skopolamin veya atropin uygulanması ve ardından yem verilmesi konvülsiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, dopaminerjik duyarlılıkta artışa yol açan yem kısıtlamasının ve tek başına veya antiepileptikler ile birlikte ketamin verilmesinin konvülsiyonlara etkileri araştırıldı. Sıçanlar, serbestçe beslenen ve yemi kısıtlanan gruplarına ayrıldı ve kısıtlama süresince tek başına barındırıldı. Ayrıca serbestçe beslenen ve toplu barındırılan bir grup oluşturuldu. On günlük yem kısıtlaması bittikten sonra 24 saat aç bırakılan hayvanlarda önce süslenme ve şahlanma davranışları izlendi, ardından 2,4 mg/kg atropin uygulanması ve yem verilmesi sonrası konvülsiyon oluşumu değerlendirildi. Yirmi dört saat aç bırakılan farelere serum fizyolojik, ketamin (5-10 mg/kg), sodyum valproat (250 mg/kg) veya karbamazepin (24 mg/kg) ile birlikte serum fizyolojik veya ketamin (5 mg/kg) verildi. Ardından 2,4 mg/kg atropin uygulanan ve yem verilen hayvanlarda konvülsiyon oluşumu değerlendirildi. Yemi kısıtlanan sıçanlarda ağırlık kaybı ve gruplar arasında süslenme süresi ve şahlanma sayısında bir değişiklik saptanmadı. Toplu barındırma (%78), yemi kısıtlanan (%89) ve serbestçe beslenen (%44) hayvanlarda konvülsiyon oluştu. Konvülsiyon sıklığı, toplu barındırma ve yemi kısıtlanan gruplarında anlamlı bulundu. Yemi kısıtlanan hayvanlarda açlık sonrası yeniden yemeye bağlı dopamin salıverilmesi, dopamin reseptörlerindeki olası duyarlılık artışına bağlı olarak konvulsiyon oluşumunu şiddetlendirmiş olabilir. Farelerde valproat (%50) ve valproat + ketamin (%37) grupları dışındaki gruplarda konvülsiyon sıklığı anlamlı bulundu. Ketamin konvülsiyonları önlemedi ve karbamazepinin antikonvülsan etkisini güçlendirmedi. Bu bulgular, glutamatın değil ama dopaminin konvülsiyon oluşumuna katkısına delil olarak değerlendirilebilir. Yemi kısıtlanan hayvanlarda, ağırlık kaybı ile dopaminerjik duyarlılık artışı arasında ilişki olduğu öne sürülmüştür. Farklı yem kısıtlaması yöntemlerinin ve farklı dozlarda ketaminin veya diğer NMDA antagonistlerinin kullanılacağı yeni çalışmalarda, dopamin ve glutamatın konvülsiyonlardaki rollerine ilişkin daha kesin bilgilere ulaşılabilir. Anahtar Kelimeler: atropin; açlık; konvülsiyon; yem kısıtlaması; ketamin Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 31620

Summary:

Gözüaçık, N. (2017). Investigation of the Effects of Food Restriction and Glutamate Antagonist Ketamine on Convulsions Induced by Atropine and Food Intake in Fasted Animals. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Medical Pharmacology. Thesis of Master of Science. İstanbul. Treatment of fasted mice and rats with the antimuscarinics scopolamine or atropine causes convulsions after food intake. In the present study, food restriction which causes dopaminergic hypersensitivity, and administration of glutamatergic NMDA antagonist ketamine alone or with antiepileptics were assessed for their effects on convulsions. Rats were allocated to fed ad libitum and food restricted groups and were housed individually during the restriction period. In addition, a group-housed animals fed ad libitum was constituted. The animals were deprived of food for 24 h after 10 days of food restriction and were observed for the grooming and rearing behaviors. Then, they were evaluated for the occurrence of convulsions after being treated with 2.4 mg/kg atropine and given food. Following 24-h of fasting, mice were given saline, ketamine (5-10 mg/kg), sodium valproate (250 mg/kg) or carbamazepine (24 mg/kg) in combination with saline or ketamine (5 mg/kg). Then, the animals were treated with 2.4 mg/kg atropine and given food and were observed for the occurrence of convulsions. Body weight loss in food restricted animals and changes in grooming duration and number of rearing between groups were not demonstrated. Convulsions occurred in group-housed (78%), food restricted (89%) and fed ad libitum (44%) groups. The incidence of convulsions was found significantly higher in the group-housed and food restricted animals. Dopamine release due to refeeding after fasting may augment convulsions in food restricted animals which probably exhibit hypersensitivity in dopamine receptors. In mice, the incidence of convulsions was significantly higher in all groups except the valproate (50%) and valproate + ketamine (37%) groups. Ketamine neither prevented convulsions nor potentiated the anticonvulsant effect of carbamazepine. These findings may serve as an evidence for the contribution of dopamine, but not glutamate, to the occurrence of convulsions. It has been suggested that a relationship exists between the increase in dopaminergic sensitivity and weight loss in food restricted animals. Using different food restriction method and other NMDA antagonists or different doses of ketamine, further studies may better clarify the roles of dopamine and glutamate in the convulsions. Keywords: atropine; fasting; convulsion; food restriction; ketamine The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 31620