Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

Academic entrepreneurs: Motivational aspects, challenges and success criteria in technology development zones in Ankara

Akademik girişimciler: Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgelerinde motivasyon faktörleri, karşılaşılan zorluklar ve başarı kriterleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 515373 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Based on replies received to an online questionnaire and face-to-face interviews with academic entrepreneurs (AEs) active on a number of university-based technology development zones in Ankara, (i) motivational aspects of academics in starting their own businesses, (ii) the challenges they subsequently face in their business environment, and (iii) their success criteria as perceived by them were assessed. In light of the information generated by the questionnaire and interviews, the validity of six propositions was explored: (i) whether AEs would tend to have a hybrid persona mixing pecuniary and nonpecuniary values but placing more weight on non-pecuniary values (P1); (ii) whether the ultimate purpose of AEs differs from their non-academic counterparts in the sense that creating societal benefit is more important for them than profit-oriented business (P2); (iii) whether AEs are successful in building up sound business/industry networks after engaging in entrepreneurial activities (P3); (iv) whether developing products for a niche market enabled the AEs to reach their commercialization goals (P4); (v) whether the entrepreneurial activities of AEs cause a decline in their academic performances (P5), and finally (vi) whether the innovative ideas of AEs originate primarily from their academic activities and knowledge (P6). P1, P3 and P4 were supported by the findings, whereas P2, P5 and P6 were not supported. Finally, policies for the government, industry actors and universities were recommended.

Summary:

Ankara'daki bazı üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermekte olan akademik girişimciler (AG'ler) tarafından internet anketine verilen cevaplar ve yüz yüze görüşmeler sonucunda, (i) akademisyenlerin kendi firmalarını kurma kararlarındaki motivasyon faktörleri, (ii) girişimcilik faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar, (iii) kendilerine dönük olarak algıladıkları başarı kriterleri araştırılmıştır. Anket ve yüz-yüze görüşme sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, altı önermenin geçerliliği incelenmiştir: (i) AG'ler parasal ve parasal olmayan değerlerin karışımından oluşan hibrit bir kişilik yapısına sahip olmakla beraber, parasal olmayan özellikleri daha ağır basmaktadır (Ö1), (ii) toplumsal fayda yaratılmasının, girişimlerinin kâr elde etmesinden daha önemli olduğunu düşünmeleri nedeniyle AG'lerin amaçları, akademik olmayan girişimcilerden farklılık arz etmektedir (Ö2), (iii) AG'ler girişimcilik faaliyetlerine başladıktan sonra sağlam iş/endüstri ağları oluşturmada başarılıdırlar (Ö3), (iv) AG'lerin niş pazarlara sunulacak ürünler geliştirmeleri, ticarileştirme hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır (Ö4), (v) AE'lerin girişimcilik faaliyetleri akademik performanslarında bir düşüşe sebep olmaktadır (Ö5), ve (vi) AG'lerin ürünlere dönük yenilikçi fikirler oluşturmaları, birincil olarak akademik bilgi birikimlerine dayanmaktadır (Ö6). Ö1, Ö3 ve Ö4 elde edilen bulgularca desteklenirken, Ö2, Ö5 ve Ö6 desteklenmemiştir. Son olarak, hükümet, endüstri aktörleri ve üniversitelere dönük politika tavsiyelerinde bulunulmuştur.