Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Academic procrastination among faculty of education students: The role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression

Eğitim fakültesi öğrencilerinde akademik erteleme davranişi: Cinsiyet, yaş, akademik başari, mükemmeliyetçilik ve depresyonun rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217821 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the study was to investigate to what extent gender, age, academic achievement, depression and perfectionism predict academic procrastination among Faculty of Education students The participants were 368 undergraduate students enrolled in five departments of Middle East Technical University, Faculty of Education Data was collected by a questionnaire packet including demographic data form; Procrastination Assessment Scale-Students (PASS), Beck Depression Inventory (BDI) and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) The results of the multiple regression analysis for the total sample revealed that, self-oriented perfectionism, others-oriented perfectionism, academic achievement and depression were significant predictors of academic procrastination among Faculty of Education students However age and socially prescribed perfectionism did not have any significant contribution to the prediction of academic procrastination Predictive roles of the variables were differantiated across genders While self-oriented perfectionism, others-oriented perfectionism, depression and academic achievement had significant predictive role on academic procrastination among females, self-oriented perfectionism was the only variable that had a significant contribution in predicting the academic procrastination of male students Implications of the findings were discussed and some suggestions were made for further research ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı cinsiyet, yaş, akademik başarı, mükemmeliyetçilik ve depresyonun akademik erteleme davranışını ne derecede yordadığını incelemektir Araştırmaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nde farklı bölümlerde eğitim görmekte olan 368 lisans öğrencisi katılmıştır Veri toplama aracı olarak, demografik bilgi formu, Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği-Öğrenci Formu (EDDÖ-Ö), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) kullanılmıştır Tüm katılımcıların akademik erteleme davranışı puanları üzerinde yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik akademik başarı, ve depresyonun akademik erteleme davranışını bir arada anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir Çalışmada kullanılan değişkenler akademik erteleme davranışını yordamada cinsiyete göre farklılık göstermiştir Kendine yönelik mükemmeliyetçilik, başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik, depresyon ve akademik başarı kız öğrenciler için yordayıcı değişkenler iken, erkek öğrencilerde erteleme davranışını yordayan tek değişkenin kendine yönelik mükemmeliyetçilik olduğu bulunmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.