Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

Academic procrastination:Prevalence, sef-reported reasons, gender difference and it's relation with academic achievement

Akademik erteleme davranışı:Yaygınlığı, olası sebebleri, cinsiyet farkı ve akademik başarıyla olan ilşkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161338 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACADEMIC PROCRASTINATION: PREVALENCE, SELF-REPORTED REASONS, GENDER DIFFERENCE AND IT'S RELATION WITH ACADEMIC ACHIEVEMENT Uzun özer, R. Bilge M.S., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Ayhan Demir July, 2005, 103 pages The purpose of the present study was mainly fourfold; 1) to examine the undergraduate students' level of academic procrastination in relation to gender; 2) to investigate the undergraduate students' prevalence of procrastination in relation to gender in six areas of academic functioning namely; writing a term paper, studying for an exam, keeping up reading weekly assignments, performing academic administrative tasks, attendance tasks, and school activities in general; 3) to find out the relationship between academic procrastination score and academic achievement of undergraduate students; and 4) to reveal the self-reported reasons of academic procrastination in relation to gender. The Procrastination Assessment Scale-Students (PASS) was translated and adapted into Turkish and used as the data collection instrument. The data was gathered from 784 undergraduate students from different grades and 37 departments of Middle East Technical University (METU). ivThe results of the study revealed that 52% of METU students procrastinate on their academic tasks and the findings revealed that male students procrastinate more than female students. Moreover, the results of the prevalent analysis showed that the students nearly always or always engage in procrastination on the areas of studying for an exam, writing a term paper, and reading weekly reading assignments more than the other three areas namely; academic administrative tasks, attendance tasks and the tasks related to school activities in general. In addition, the results regarding the relationship between academic procrastination and academic achievement revealed a significant negative relationship between the two variables. Finally, factor analysis was conducted to find out the self-reported reasons of academic procrastination and four factors were found as excuses of students namely; fear of failure, risk taking, laziness, and rebellion against control. Key Words: Academic Procrastination, Academic Achievement, Gender Difference, University Students.

Summary:

oz AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI: YAYGINLIĞI, OLASI SEBEPLERİ, CİNSİYET FARKI VE AKADEMİK BAŞARIYLA OLAN İLİŞKİSİ Uzun Özer, R. Bilge Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayhan Demir Temmuz, 2005, 103 sayfa Bu çalışmanın amacı; 1) lisans öğrencileri arasında akademik erteleme davranışının ve 2) lisans öğrencilerinin, dönem ödevi hazırlama, sınavlara hazırlanma, haftalık okuma ödevlerini tamamlama, okulla ilgili idari işler, katılım görevleri ve genel olarak okul etkinlikleri alanlarında erteleme davranışının yaygınlığını cinsiyet farkı göz önünde bulundurularak belirlemek; 3) akademik erteleme davranışı ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi ve 4) akademik erteleme davranışının olası sebeplerini cinsiyet farkı açısından incelemektir. Bu çalışmada, Solomon ve Rothblum tarafından geliştirilen Erteleme Davranışı Değerlendirme ölçeği-öğrenci Formu Türkçe'ye çevrilip uyarlandıktan sonra veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 37 bölümünde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam yedi yüz seksen dört öğrenciyi kapsamaktadır. vıÇalışmanın sonuçları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin % 52'sinin akademik alanda erteleme davranışı sergilediğini ortaya koymuştur ve bulgular, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla erteleme davranışı sergilediklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, erteleme davranışının en sık sergilendiği alanların, sınavlara hazırlanma, dönem ödevi hazırlama ve haftalık okuma ödevlerini tamamlama alanlarında olduğu, okulla ilgili idari işler, katılım görevleri ve okulla ilgili genel görevler alanlarında ertelemenin daha az olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, akademik erteleme davranışı ile akademik başarı arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğunu bulunmuştur. Son olarak, öğrencilerin erteleme davranışı olası sebeplerini ortaya koymak amacıyla yapılan faktör analizi sonuçları, erteleme davranışının olası sebeplerinin başarısızlık korkusu, risk alma davranışı, tembellik ve kontrol edilmeye karşı isyan olduğunu göstermiştir. Anahtar kelimeler: Akademik Erteleme Davranışı, Akademik Başarı, Cinsiyet Farkı, Üniversite öğrencileri vıı