Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Acarlar longozu (Sakarya) örneğinde korunan alanlarda eğitim ve bilinçlendirme araçlarının genel özelliklerinin saptanması

Description of the characteristics of training and awareness tools in protected areas: Acarlar longozu (Sakarya) case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 196364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYüksek Lisans TeziACARLAR LONGOZU (SAKARYA)ÖRNEĞİNDEKORUNAN ALANLARDA EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ARAÇLARININGENEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASIM.Hakan BAYKALAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim DalıDanışman: Doç.Dr.Nilgül KARADENİZBu tez çalışmasında, korunan alanlarında doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımınınsağlanmasında, ziyaretçilere yönelik, tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla, etkinbir rol oynayan park yapıları, hizmetler ve bunların özelliklerinin ne olması gerektiğiaraştırılmış ve genel özellikleri belirlenmiştir.Korunan alanlar için öngörülecek hizmetler ile bilgilendirme ve bilinçlendirme araçlarıarasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yönelik bu çalışma ile; ülkemizdeki korunan alanlarınkaynak değerleri ile ziyaretçi eğitimi, bilgilendirme ve bilinçlendirilmesi ve kullanım-korumaişlevinin nasıl ve ne biçimde olması gerektiği arasındaki ilişki ile aynı zamanda, ziyaretçimerkezi, bilgilendirme levhaları, yürüyüş patikaları, gözlem kulesi gibi araçların birbirleriyleolan ilişkileri de tanımlanmış ve Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1.Derece Doğal sit alanıolarak koruma altına alınmış önemli bir ekosistem olan Acarlar Longozu'nda örneklenmiştir.2006, 93 sayfaAnahtar Kelimeler: Doğa koruma, doğa eğitimi, bilinçlendirme, korunan alan, sulakalan, AcarlarLongozu

Summary:

ABSTRACTMaster of Science ThesisDESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OFTRAINING AND AWARENESS TOOLS IN PROTECTED AREAS:ACARLAR LONGOZU.(SAKARYA) CASE STUDYM.Hakan BAYKALAnkara UniversityGraduate School of Natural and Applied SciencesDepartment of Landscape ArchitectureSupervisor: Asoc Prof. Dr. Nilgül KARADENİZIn this thesis, research on park structures which play an important role in providinginformation and raising the awareness of the visitors for ensuring the sustainable use ofnatural resources in protected areas has been carried out identifying the content and context ofservices they should provide and establishing the general characteristics.This study, focusing on the definition of services and information and awareness raisingfunction and the relationships between the tools necessary for the sustainable use of naturalresources in protected areas, demonstrated the linkages and relationship between the valuesof protected areas in Turkey and visitor training, information provision and awarenessraising. Moreover, this thesis identifed the relationships between conservation and utilisationfunction, as well as relationships between visitor's centre, information bulletins, trail routesbird watching towers and demonstrated on the case study, Acarlar Longozu, an importantecosystem and protected area, which is both a Wildlife Protection Area and 1st DegreeNatural Site.2006, 93 pagesKey Words:Nature conservation, nature training, awareness, wetlands, protected areas,Acarlar Lake.