Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Acculturative stress among international students: The role of emotional intelligence, optimism, and self-monitoring

Uluslararası öğrencilerde kültürleşme stresi: Duygusal zeka, iyimserlik ve kendini izleme değişkenlerinin rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377903 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to examine the relationship between emotional intelligence, optimism, self-monitoring, and acculturative stress among international students who are studying in England and Turkey. Specifically, the impact of emotional intelligence, optimism, and self-monitoring levels of students on their perceived acculturative stress is investigated. Confronting the challenges and environmental demands require oneself to be emotionally strong. Thus, emotional intelligence is expected to be a significant predictor of acculturative stress among international students. Also, it is hypothesized that optimism levels of students will be a significant predictor of acculturative stress among international students. Finally, students in an environment that is so different from their own culture will most probably try to monitor themselves and will behave with accordance to social cues in their current context. Accordingly, high self-monitoring will lead students' acculturative stress levels to decrease. Thus, it is hypothesized that self-monitoring degree will have a significant impact on the level of acculturative stress. 98 students from England and 149 students from Turkey aged between 17 and 39 (M = 23.74, SD = 3.88) participated to the study. The survey is composed of demographic information sheet, the Wong and Law Emotional Intelligence Scale (Wong & Law, 2002),the Revised Self-monitoring Scale (Lennox & Wolfe, 1984), the Positive Future Expectation Scale (Imamoglu, 2001) and Acculturative Stress Scale for International Students (Sandhu & Asrabadi, 1994). The results of the hierarchical regression analysis revealed that emotional intelligence on England sample, and optimism on Turkey sample was found to be a significant predictor of acculturative stress among international students. Additionally, among demographic variables, the significant effect of residence time, and English proficiency was demonstrated. No significant predictor power of self-monitoring was determined on both samples. Keywords: Acculturative Stress, Emotional Intelligence, Optimism,Self-monitoring, International Students.

Summary:

Çalışmanın amacı, İngiltere ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerde gözlemlenen kültürleşme stresinin duygusal zeka, iyimserlik ve kendini izleme değişkenleri ile olan ilişkisini incelemektir. Daha detaylı olarak, duygusal zeka, iyimserlik ve kendini izleme değişkenlerinin kültürleşme stresini ne ölçüde yordayacağı araştırılmıştır. Yeni bir kültüre giren öğrencilerin duygusal açıdan güçlü olmalarını gerektiren pek çok zorlu durum vardır. Bu noktada duygusal zekanın, kültürleşme stresini anlamlı olarak yordayacağı öngörülmektedir. Öte yandan bireyin geleceğe yönelik olumlu tutumu, pozitif beklentisi de yaşayacağı stresi etkileyecektir. Son olarak, öğrenciler kendi ülkelerinden farklı bir ortama girdiklerinde, yeni kültüre adapte olabilmek için kendilerini izleyecek ve davranışlarını içinde bulundukları yeni sosyal ortama uydurmaya çalışacaklardır. Bireyin ne derece kendini izlediğinin kültürleşme stresi üzerinde anlamlı bir etkisinin olacağı öngörülmektedir. Araştırmaya 17 ve 39 yaş aralığında (M = 23.74, SD = 3.88) İngiltere'de öğrenim gören 98, Türkiye'den ise 149 öğrenci katılmıştır. Anket demografik bilgilerden oluşan sorular ve dört ana ölçek kullanılarak oluşturulmuştur. Hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları doğrultusunda İngiltere örnekleminde duygusal zeka, Türkiye örnekleminde ise iyimserlik kültürleşme stresinin anlamlı yordayıcıları olarak belirlenmiştir. Demografik değişkenler arasında ise İngilizce dil becerisinin ve öğrenim görülen ülkedeki ikamet süresinin anlamlı yordayıcılar olduğu anlaşılmıştır. Kendini izleme değişkeninin uluslar arası öğrencilerde gözlemlenen kültürleşme stresi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenciler, KültürleĢme Stresi,Duygusal Zeka, Ġyimserlik, Kendini- izleme.