Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Accuracy assessment of the DEM and orthoimage generated from ASTER

ASTER'den üretilen SYM ve ortogörüntülerin doğruluk analizleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167299 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACCURACY ASSESSMENT OF THE DEM AND ORTHOIMAGE GENERATED FROM ASTER OK, Ali Özgün M.Sci., Department of Geodetic and Geographic Information Technologies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa TÜRKER September 2005, 236 pages In this study, DEMs and orthoimages were generated from ASTER imagery and their accuracies were assessed. The study site covers an area of approximately 60 x 60 km and encloses the city of Ankara. First, DEMs were generated from stereo ASTER images. In order to find the best GCP combination, different number of GCPs (8, 16, 24, and 32) was used. The accuracies of the generated DEMs were then assessed based on the check points (CP), slopes and land cover types. It was found that 16 GCPs were good compromise to produce the most accurate DEM. The post processing and blunder removal increased the overall accuracy up to 38%. It was also found that there is a strong linear relationship between the accuracies of DEMs and the slopes of the terrain. The accuracies computed for water, urban, forest, mountainous, and other areas were found to be 5.01 m, 8.03 m, 12.69 m, 17.14 m, and 10.21 m, respectively. The overall accuracy was computed as 10.92 m. IVThe orthorectification of the ASTER image was carried out using 12 different mathematical models. Based on the results, the models First Order 2D Polynomial, Direct Linear Transformation and First Order Polynomial with Relief have produced the vvorst results. On the other hand, the model Second Order Rational Function appears to be the best model to orthorectify the ASTER images. Hovvever, the developed model Second Order Polynomial with Relief provides simplicity, consistency and reguires less number of GCPs when compared to the model Second Order Rational Function. Keywords: ASTER, Digital Elevation Model (DEM), Orthorectification, Accuracy, Mathematical Models. v

Summary:

öz ASTER'DEN ÜRETiLEN SYM VE ORTOGÖRÜNTÜLERlN DOĞRULUK ANALiZLERi OK, Ali Özgün Yüksek Lisans, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri E.A.B.D. Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mustafa TÜRKER Eylül 2005, 236 sayfa Bu çalışmada, ASTER görüntüsünden SYM'ler ve ortogörüntüler üretilmiş ve doğrulukları test edilmiştir. Çalışma alanı, Ankara'yı da içine alan 60 x 60 km'lik bir alanı kapsamaktadır. ilk olarak, bindirmeli ASTER görüntülerinden SYM'ler üretilmiştir. En iyi YKN dağılımını bulabilmek için farklı sayıda YKN'ler (8, 16, 24, and 32) kullanılmıştır. Daha sonra, doğruluklar bağımsız denetim noktalarında (BDN), belirli eğim aralıklarına ve arazi örtüsü türlerine göre değerlendirilmiştir. Doğruluğu en yüksek SYM'nin 16 YKN kullanılarak oluşturulduğu bulunmuştur. Hataları düzeltme ve kaba hataları temizleme işlemleri genel doğruluğu %38'lere varan düzeylerde artırdığı hesaplanmıştır. Ayrıca, SYM doğrulukları ve arazi eğimi arasında kesin doğrusal bir ilişki olduğu da bulunmuştur. Su yüzeyleri, şehirsel, ormanlık, dağlık, ve diğer alanlar için doğruluklar sırasıyla 5.01 m, 8.03 m, 12.69 m, 17.14 m ve 10.21 m olarak hesaplanmıştır. Genel doğruluk ise 10.92 m olarak bulunmuştur. viASTER görüntüsünün ortorektifikasyonu 12 farklı matematiksel model kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en kötü ortorektifikasyon doğrulukları Birinci Dereceden 2 Boyutlu Polinom, Direkt Lineer Dönüşüm ve Rölyef Düzeltmeli Birinci Dereceden Polinom Modellerinde hesaplanmıştır. Diğer taraftan, ASTER görüntülerinin ortorektifikasyonunda en iyi sonuç ikinci Dereceden Rasyonel Fonksiyon'da elde edilmiştir. Ancak, geliştirilen Rölyef Düzeltmeli ikinci Dereceden Polinom Modeli, ikinci Dereceden Rasyonel Fonksiyona göre basitlik ve tutarlılık sağlamakta ve daha az YKN gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: ASTER, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), Ortorektifikasyon, Doğruluk, Matematiksel Modeller. vii