Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Accuracy in body composition assessment with three different hethods compared to dexa

Dexa ile karşılaştırıldığında üç farklı yöntemle değerlendiren vücut kompozisyonundaki doğruluk

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140247 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACCURACY IN BODY COMPOSITION ASSESSMENT WITH THREE DIFFERENT METHODS COMPARED TO DEXA Düz, S erkan M.S., Department of Physical Education and Sports Supervisor: Prof. Dr. Feza Korkusuz August 2003, 81 pages The purpose of this study was to investigate differences among the percent body fat (%BF) values of Turkish sedentary male and female university students measured by dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA), skinfold (SKF), ultrasound (US) and hand to hand bioelectrical impedance analysis (BIA). Two hundred eight Turkish university students (one hundred four males and one hundred four females) aged between 1 8 to 26 years old participants participated in this study voluntarily. %BF assessment was performed by the SKF, US, BIA and DEXA methods. Differences among DEXA, SKF, US and BIA were examined by applying a series of paired-t test. Multiple regression analyses were conducted to developed regression mequations to predict %BF from SKF and US measurements. Results demonstrated that there were significant differences between DEXA and SKF, US, and BIA measurements for males and females. The mean %BF derived from DEXA was significantly (rK.001) greater than those of SKF, US and BIA for males and females. Multiple regression analyses showed that SKF and US measurement of subcutaneous fat at three-sites gave the best prediction to %BF for male and female separately. The multiple correlations using three sites simultaneously for men and women were r=0.92, SEE=2.4 and r=0.91, SEE=2.8 for SKF and r=0.93, SEE=2.3 and r=0.90, SEE=3.0 for US, respectively. In summary, with the new regression equation US appears to be a reliable, portable, and non-invasive tool which can be used by any field investigator on obese or thin individuals. Finally, new regression equations developed do not seem to be superior to those reported using calipers. Keywords: Percent Body Fat, DEXA, Skinfold Thickness, Ultrasound, Hand-to- Hand BIA. IV

Summary:

öz DEXA İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİREN VÜCUT KOMPOZİSYONUNU AKİ DOĞRULUK Düz, Serkan Yüksek Lisans, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Feza Korkusuz Ağustos 2003, 81 Sayfa Bu çalışmanın amacı spor yapmayan Türk erkek ve bayan üniversite öğrencilerinin vücut yağ yüzdelerini (%BF) ölçen çift enerjili x ışını abzorbsiyometresi (DEXA), deri kıvrımı (SKF), ultrason (US) ve elden ele ölçüm yapan bioelektiriksel impedans analiz (BIA) yöntemleri arasındaki farkları incelemekti. Bu çalışmaya yaşları 1 8 ile 26 arasında değişen ikiyüz sekiz (yüz dört erkek ve yüz dört bayan) Türk üniversite öğrencisi gönüllü olarak katıldı. Yüzde vücut yağ değerlendirmeleri SKF, US, BIA ve DEXA metodlarıyla yapıldı. DEXA,SKF, US ve BIA arasındaki farklar erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı uygulanan ilişkili örneklemler için t-testi ile incelendi. Çoklu regresyon analizleri SKF ve US ölçümlerinden vücut yağ yüzdesini tahmin eden regresyon denklemleri geliştirmek için uygulandı. Sonuçlar erkekler ve bayanlarda DEXA ile SKF, US ve BIA ölçümleri arasında anlamlı farklar olduğunu gösterdi. Erkeklerde ve bayanlarda DEXA'dan elde edilen ortalama vücut yağ yüzdesi SKF, US ve BIA'dan elde edilenden p<.001 düzeyinde anlamlı olarak daha büyüktü. Çoklu regresyon analizleri gösterdiki erkeklerde ve bayanlarda ayrı ayrı üç bölgeden alınan SKF ve US deri altı yağ ölçümleri vücut yağ yüzdesini en iyi tahmin etti. Üç bölgenin bir arada kullanıldığı çoklu korelasyonlar erkeklerde ve bayanlarda sırasıyla SKF için r=0.92, SEE=2.44 ve r=0.91, SEE=2.8 ve US için r=0.93, SEE=2.3 ve r=0.90, SEE=3.0'tü. Sonuç olarak yeni regresyon analiziyle US herhangi bir saha araştırmacısı tarafından güvenilir, taşınabilir ve invazif olmayan araç olarak kullanılabilir gibi görünüyor. Ayrıca yeni geliştirilen US regresyon denklemleri kaliper kullanılarak geliştirilen denklemlerden üstünmüş gibi gözükmüyor. Anahtar kelimeler: Vücut Yağ Yüzdesi, DEXA, Deri Kıvrımı Kalınlığı, Ultrason Elden Ele Ölçüm Yapan BIA. vı