Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Acentenin denkleştirme istemi

The agent's request for indemnification

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481134 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) düzenlenmekte olan acentelik sözleşmelerinde, acentenin emeğinin sözleşmenin sona ermesinden sonra da sözleşmenin diğer tarafı olan müvekkile menfaat sağlamaya devam etmesi acente lehine özel bir hukuki istemi gerekli kılmaktadır. Acentenin bu talebi "Denkleştirme İstemi" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hak 6102 sayılı TTK m.122'de "Denkleştirme İstemi" başlığı altında düzenlenmektedir. Ancak bu hüküm yürürlüğe girmeden önce de acentenin denkleştirme istemi doktrin ve mahkeme içtihatlarında kabul edilmekteydi. Bu çalışma kapsamında, öncelikle genel olarak acentelik ilişkisinden, daha sonra denkleştirme isteminin hukuki niteliği ve özelliklerinden bahsedilecektir. Akabinde ise, acentenin denkleştirmeyi hangi şartlarda isteyebileceği ve denkleştirme bedelinin hesaplanması TTK m.122 çerçevesinde anlatılacaktır. Çalışmamızda acentenin denkleştirme istemi incelenirken 6102 sayılı TTK esas alınmakla birlikte; TTK m.122'ye kaynaklık eden Avrupa Birliği mevzuatı, İsviçre ve Alman Hukuku da dikkate alınmaktadır. Ayrıca halen tartışmalı olan hususları aydınlatmak amacıyla Türk ve yabancı mahkeme kararlarından da yararlanılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Acentelik sözleşmesi, Denkleştirme İstemi, Bedel, Hakkaniyet

Summary:

The fact that the efforts of agent still have continued to provide benefits on the principal is the other side of the contract even after the agreement is terminated requires a special legal request in favour of the agent in agency contract is stipulated under the Article 122 of Turkish Commercial Code No. 6102 (TCC). This request of the agent is introduced as indemnification. This right of the agent is regulated in TCC under the title "Request for Indemnification". However, doctrine and case law had accepted the agent's request for indemnification before the Article 122 of TCC took effect. In this thesis, it is mentioned first agency relationship in general and then, legal nature and features of indemnification claim. Afterwards, it is explained which circumstances indemnity can be requested in agency contract and how the payment of this indemnity shall be calculated within the scope of the Article 122 of TCC. In this study, Turkish Commercial Code No. 6102 is based on this issue as well as European Communities legislation, Swedish Law and German Law constitute source for the Article 122 of TCC are taken into consiredation. Besides, jurisprudence of Turkish and Foreign Courts are examined so as to shed light for controversial issues ongoing to this day. Key words: Agency agreement, Request for indemnification, Payment, Equity