Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Açık açılı glokom olgularında optik sinir başı retina sinir lifleri ve makulanın optik koherens tomografi ile incelenmesi

Evaluation of optic nerve head retinal nerve fibers and macula using optical coherence tomography in open-angle glaucoma patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 335953 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Perimetrik ve preperimetrik glokom tanılı hastalarda peripapiller RSLT kalınlığı ve makula bölgesi kalınlıklarının optik koherens tomografi ile ölçülerek karşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Toplam 61 hastanın, 122 gözü çalışmaya dahil edildi. Görme Alanı MD değeri; -4 dB üzerinde olan gözler ?perimetrik glokom-Grup 1?, -4 dB altında olan gözler ?preperimetrik glokom-Grup 2? olarak sınıflandırıldı. Grup 1'de 50 göz, Grup 2'de 72 göz bulunuyordu. Tüm olgularda tashihsiz ve tashihli görme keskinliği (Snellen eşeli ile), bilgisayarlı görme alanı, ,biomikroskopi ve gözdibi incelemesi , göz içi basıncı ölçümleri ve SLO/OCT cihazı ile optik koherens tomografi tetkikleri yapıldı. Peripapiller RSLT ve makula bölgesi retina kalınlıkları kadranlar halinde iki grup arasında karşılaştırıldı.Bulgular: Ortalama RSLT kalınlığı sırasıyla Grup 1'de 89,30±14,98, Grup 2'de 107,76±12,57 mikron olarak bulunmuştur. Grup 1 ve Grup 2'de peripapiller ortalama RSLT, inferior, süperior, nazal, temporal kadran RSLT kalınlıkları karşılaştırıldığında, aralarındaki fark tüm kadranlarda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı idi (p<0.001). Grup 1'de makular kalınlık 242,50 ±28,43, Grup 2'de 273,56 ± 19,27 mikron olarak bulunmuştur. Grup 1 ve Grup 2'de ortalama, iç temporal, iç süperior, iç nazal, iç inferior, dış temporal, dış süperior, dış nazal ve dış inferior makula kalınlığı karşılaştırıldığında, aralarındaki fark tüm kadranlarda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (p<0.001) , foveada da istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.01) .Sonuç: Çalışmamızda peripapiller RSLT ve makula kalınlıklarının glokom evresi ile ilişkili olarak azaldığı tespit edilmiştir. Peripapiller RSLT ve makula OKT ölçümleri perimetrik bulgusu olmayan glokom şüpheli hastalarda yapısal anormalliklerin erken saptanmasında yardımcı olabilir.Anahtar Kelimeler: Retina sinir lifi tabakası, makula kalınlığı, optik koherens tomografi, açık açılı glokom.

Summary:

To compare peripapillary RNFL and macular area thickness in perimetric and preperimetric glaucoma patients with optical coherence tomography.Material and Methods: 122 eyes of 61 patients were included in the study. Eyes with a visual field MD Value above -4 dB were classified as `perimetric glaucoma-Group 1?, Eyes with a visual Field MD Value below -4 dB were classified as `preperimetric glaucoma-Group 2?. Group 1 consisted of 50 eyes and group 2 consisted of 72 eyes. Uncorrected and corrected visual acuity measurements, computerized visual field, biomicroscopic and fundoscopic examination, intraocular pressure measurement and optical coherence tomography measurment with SLO/OCT device were performed in all subjects. Peripapillary RNFL and macular area thickness of each quadrant were compared between two groups.Results: Mean RNFL thickness was found 89,30±14,98 ?m in Group 1 and 107,76±12,57 ?m in Group 2. Statistically significant difference was found in mean RNFL thickness of all quadrants and RNFL thickness measurements in inferior, superior, nasal, temporal quadrants between Groups 1 and 2 (p<0.001). Mean macular thickness was found 242,50 ±28,43 ?m in Group 1 and 273,56 ± 19,27 ?m in Group 2. Statistically highly significant difference was found in mean, inner temporal, inner superior, inner nasal, inner inferior, outer temporal, outer superior, outer nasal, outer inferior macular thicknesses between Group 1 and 2 (p<0.001), while foveal measurements showed statistical difference among two groups (p<0.01).Conclusion: Peripapillary RNFL and macular thickness was found to decrease according to the glaucoma stage in our study. Peripapillary RNFL and macula OCT measurements may help to detect an early structural abnormality in a glaucoma suspect without perimetric findings.Key Words: Retina nerve fiber layer, macular thickness, optical coherence tomography, open angle glaucoma.