Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

'Açık Agresyon Ölçeği'nin (The Overt Aggression Scale) Türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması

Validity and reliability of the Overt Aggression Scale for Turkish psychiatric patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Açık Agresyon Ölçeği' nin (The Overt Aggression Scale) Türk Psikiyatrik Hasta Grubunda Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Amaç: Psikiyatri hastalarının sağlığı ile ilgilenen profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlara agresyon /ajitasyon değerlendirmede, yönetmede kolaylık sağlayacak ve rehber olacak bir araç olarak "Açık Agresyon Ölçeği'nin (The Overt Aggression Scale) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını kullanarak kullanımlarına kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma geçerlik ve güvenirlik çalışması olup tanımlayıcı ve analitik bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalında yatan 80 epizodu olan 27 hasta oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından hazırlanmış bir ön görüşme formu ve SC Yudofsky tarafından geliştirilen The Overt Aggression Scale Kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde istatistiksel olarak; yüzdelik dağılım, ortalama, sınıf içi koerelasyon, Pearson Korelasyonu, Wilcoxon, eşleştirilmiş t testi, Güvenirlik analizi (Cronbach Alfa), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma: *The overt Aggression Scale 7 aşamada İngilizce'den Türkçeye çevrilerek Türkçe form ve İngilizce form arasında eşdeğerlik sağlandı. 117*Dil eşdeğerliği sağlanan ölçeğin uygulandığı hastaların çoğunun 60 yaş üzerinde (%33), kadın (%52), bir işte çalışmayan (%85), manik epizod tanısı konan (%27), iki agresyon epizodu olan (%52) hastalar oluşturmaktadır. Hastaların agresyon epizodlarının 08-16 vardiyasında (%54), oturma salonunda (%71), vizit zamanı (%29) meydana geldiği tespit edilmiştir. *Açık agresyon ölçeğinin puanlarının uyguyıcılar arasında değişmediği ve uygulayıcılar arasındaki ilişkisinin güvenilir olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). * Ölçeğin her bir maddesinin kendi alt boyutu içinde iç tutarlılığının olduğu ve ölçeğin cronbach alfa katsayısının da her iki uygulayıcıda 0.76 olduğu belirlenmiştir. * Çeviri ölçeğin davranış bölümü ile girişim puanları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Sonuç: Türk Psikiyatrik hasta grubunun agresyonlarını değerlendirmede uygulanması pratik olan Açık Agresyon Ölçeğinin (AAÖ) geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır. 118

Summary:

8. SUMMARY Validity and Reliability of The Overt Aggression Scale for Turkish Psychiatric Patients Purpose:The purpose of this study is to provide the validity and reliability of The Overt Aggression Scale as a tool that the health professionals in the psychiatric clinics or mental health centers can use easily in the management of aggression. Material and Method: The study was designed as a descriptive and analytic research.The samples of this study consisted of 27 adult patients who had 80 aggression episodes and hospitalized in the psychiatric clnic of Cerrahpaşa Medical Hospital of Istanbul University. The tools used for data collection; a pre -inter view form and The Overt Aggression Scale developed by SC Yudofsky were used. The data of this research were evaluated statistically on the computer using percentage, mean, one way variance analysisi (ANOVA), Pearson Correlation, Intraclass Correlation,Reliability Analysis (Cronbach Alpha), paired samples test (t test), wilcoxon test. Findings and Discussion: *The Overt Aggression Scale was translated from English to Turkish in 7 phase. 119* Characteristics of patients whose aggression episodes were assessed were above age 60 (%33), female (%52), unemployed (%85), with manic episodes of patients existenced in 08-16 shift (%54), in sitting room (571) and on staffs visit time (%29). *It was determined that The Overt Aggression scores were no different statistically between two raters and inerrater relationship was realibility (p<0.001). *Each item of scale in its subscale had consistency and internal consistency of scale by Cronbach alpha coefficient was sufficient (0.76) in both raters. *In translated Turkish Scale the relationship between sum of the weighted scores of aggressive behaviours and interventions was positive and had a high correlation (p<0.05,p<0.01,p<0.001) Result: Reliability validity, and practicability of the Overt Aggression Scale were satisfactorily and sufficiently demonstrated in this study. 120