Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı / Peyzaj Mimarlığı Bilim Dalı

Açık alanlarda görsel kalite değerlendirilmesi üzerine bir araştırma: Yıldız korusu örneği

A research on visual quality assessment of open spaces: Yildiz grove example

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305461 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada asıl hedeflenen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla alanın görsel özelliğinin belirlenmesidir. Buradan hareketle CBS kullanılarak örnek alanın görsel özelliği ortaya konulmuştur. Daha sonra da bu özelliklerin kullanıcı tercihleri ve planlama kriterleri açısından görsel kalite değerlendirmesi yapılmıştır. Böylelikle görsel kaynak olarak belirlenen elemanların kentsel ve kırsal açık alanlarda peyzaj planlama açısından önemi ortaya konulmuş, estetik özelliklerin mekâna kattığı anlam üzerinde durulmuştur. CBS teknolojisine dayanılarak yapılan bu araştırmada elde edilen bilgilerin görsel kaynak değerlendirilmesinde kullanılabilirliğinin ortaya konulması sağlanarak, bu konuda yeni yöntemlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Summary:

The main target in this study is the determination of visual feature of the space with the help of Geographic Information Systems (GIS). Starting from there, visual feature of the sample area has been defined by using GIS. Then, visual quality assessment of these features in terms of user preferences and planning criteria. Thus, the importance of the elements being defined as a visual resource in terms of landscape planning in urban and rural open spaces has been stated and the sense of aesthetic futures for the area has been emphasized. It has been thought to contribute to the establishment and development of new methods on this subject by stating the usability of this information obtained from this research based on GIS technology at the evaluation of visual resource.