Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Açık bir ekonomide intertemporal tercihler ile faiz riski etkileşimi üzerine bir çalışma

A study on the interaction between intertemporal preferences and interest rate risk in an open economy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 443218 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mal ve hizmetlerde ticaret ve yüksek sermaye hareketliliği ile bir ülkenin ekonomi politikalarının, diğer ülkelere şokların aktarımında önemli sonuçları vardır. Şoklar ile yaşanan risklerde maliye politikasının gerekliliği ve politika koordinasyonunun rolü büyükdür. Çalışma intertemporal bir özellik taşımakta olup teorik bir alt yapı ve uygulamaya dayanmaktadır. Ekonomik mekanizmalar, beklenen fayda fonksiyonuna bağlı ekonomik birimlerin tüketim, üretim, tasarruf ve yatırım tercihleri olan intertemporal kararlardan etkilenmektedir. Toplam tasarruf ve toplam yatırım, finans sektörü vasıtasıyla sisteme girmektedir. Başlıca finansal risklerden biri olan faiz oranı riski intertemporal dengenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmada, uygulama çok sektörlü ve çok uluslu G-Cubed intertemporal genel modeli üzerine kurulmaktadır. Türkiye ve seçili altı ülke GSYH ve uzun vadeli faiz oranı veri seti ile 2006-2017 zaman aralığı için analiz edilmektedir. Model, açık bir ekonomide Mundell-Fleming teorimi temeli üzerine kurulu olup rasyonel beklentileri içermektedir. Makroekonomi literatüründe bir dinamik stokastik genel denge ve hesaplanabilir genel denge modelinde ise bir dinamik dönemlerarası genel denge modeli olarak bilinmektedir. Çalışma politika sonuçlarının kısa ve uzun dönem etkilerini içermektedir. Anahtar kelimeler: Intertemporal Analiz, G-Cubed Modeli, Faiz oranı, Maliye Politikası

Summary:

Trade-in goods & services and of high capital mobility has important consequences in the transmission of shock to other countries and on country's economic policies. The necessity of expansionary fiscal policy and the importance of policy coordination are playing a significant role in risks due to experienced shocks. The framework is carrying an intertemporal feature based on a theoretical infrastructure and an applications. The economic mechanisms are affected by intertemporal decisions which are consumption, production, saving and investment preferences of economic agents under the expected utility function. Total Savings and total investments enter the system through the financial sector. Interest rate risk that is one of the major financial risk plays a critical role in ensuring the intertemporal equilibrium. The application is based on the G-cubed multi-sector and multi-country intertemporal general equilibrium model. The model consists of Turkey and six chosen countries with GDP and long term interest rates as parameters for the period of 2006-2017. The model is built on the foundation of the Mundell-Fleming theory in an open economy which includes rational expectations. In the macroeconomic literature is known as the dynamic stochastic general equilibrium and the dynamic intertemporal general equilibrium. The framework includes the policy implications of short and long term effects with preferences. Key Words: Intertemporal Analysis, G-Cubed Model, Interest rate, Monetary pol