Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Açık kalp ameliyatı olan hastalara uygulanan refleksolojinin fizyolojik değişkenler ve mekanik ventilasyondan ayırma süresi üzerine etkisi

The effect of reflexology on physiological parameters and mechanical ventilation weaning time in patients undergoing open heart surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482894 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma, açık kalp ameliyatı olan hastalara uygulanan refleksolojinin fizyolojik değişkenler ve mekanik ventilasyondan ayırma süresi üzerine etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel tasarım olarak gerçekleştirildi. Araştırma, bir üniversite hastanesinin kalp ve damar cerrahisi kliniğine açık kalp ameliyatı uygulanmak üzere kabul edilen ve araştırma kriterlerine uyan 85 hasta ile gerçekleştirildi. Hastalar, deney (n=42) ve kontrol (n=43) gruplarına ayrıldı. Deney grubundaki hastaların ayaklarına, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine kabulü sonrası 1. saatinde, 30 dakika boyunca refleksoloji uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara ise hiçbir girişim yapılmadan, rutin tedavi ve bakım uygulandı. Her iki gruptaki hastaların belirli zaman aralıklarındaki fizyolojik değişkenleri ve mekanik ventilasyondan ayırma süreleri izlendi. Araştırma sonucunda elde edilen veriler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 programı kullanılarak analiz edildi. Hastaların fizyolojik değişkenlerinin gruplararası karşılaştırılması incelendiğinde; deney grubundaki hastaların refleksoloji öncesi 5. dakika nabız hızı ve diyastolik kan basıncı değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0,05); solunum hızı, sistolik kan basıncı ve ortalama arter basıncı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05) saptandı. Deney grubundaki hastaların ekstübasyon sonrası 5. dakika oksijen saturasyonu değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05). Ayak refleksolojisinin hastaların mekanik ventilasyondan ayırma süresini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalttığı (p<0,05); deney grubunda ortalama mekanik ventilasyondan ayırma süresinin kontrol grubuna göre 99,31 dakika daha kısa olduğu bulundu. Açık kalp ameliyatı olan hastalara uygulanan tek seans refleksolojinin, fizyolojik değişkenler üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmamasına/ fizyolojik değişkenlerin normal değerlerde kalmasına karşın; MV'den ayırma süresini kısaltması, MV desteği alan hastaların bakımında etkili ve güvenli bir hemşirelik girişimi olabileceğini göstermektedir.

Summary:

The study was conducted as a quasi-experimental design to evaluate the effect of reflexology on physiologic parameters and weaning time in patients undergoing open heart surgery. The study was conducted by including 85 patients in the study, who admitted in the cardiovascular surgery inpatient clinic of a university hospital for open heart surgery and meet the study criteria. The patients were divided into the test (n=42) and control (n=43) groups. Reflexology was applied to the feet of the patients in the test group for a duration of 30 minutes in post-operative hour 1 after they were transferred to intensive care unit. Only routine treatment and care were administered to the patients included in the control group without any intervention. Patients in both groups were monitored for physiologic variables and weaning times from mechanical ventilation at specific time intervals. The data obtained from the study were analyzed using the NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 program. When the intergroup comparison of physiological variables of the patients examined, it was found the pulse rate and diastolic blood pressure values of the patients in the test group at pre-reflexologu minute 5 were significantly higher (p<0.05) than those in the control group and that there was no statistically significant difference (p>0.05) in terms of respiratory rate, systolic blood pressure and mean arterial pressure measurements. It was found that the oxygen saturation values of the patients in the test group in post-extubation minute 5 were lower at a statistically significant level (p<0.05). It was found out that foot reflexology reduced the separation time of the patients from mechanical ventilation at a statistically significant level (p<0.05) and that the mean separation time from mechanical ventilation in the test group was 99.31 minutes shorter than the control group. Although single session reflexology applied to patients with open heart surgery has no statistically significant effect on physiological variables, its reduction of the weaning time from mechanical ventilation demonstrates that it is an effective and safe nursing intervention for the care of patients with mechanical ventilation support.