Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Açık kalp ameliyatı olan hastalarda, endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif kas gevşeme egzersizlerinin yaşam bulgularına ve kaygı düzeyine etkisi

The effect of progressive muscle relaxing tecnique after endotracheal extubation on vital signs and anxiety level in open heart surgery patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433302 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, açık kalp ameliyatı olan hastalarda endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin yaşam bulgularına ve kaygı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol grup tasarımlı yarı deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Araştırma, bir üniversite hastanesinin kalp ve damar cerrahisi kliniğine açık kalp ameliyatı uygulamak için kabul edilen ve örneklem özelliklerini karşılayan 60 hasta (30 deney, 30 kontrol) ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında "Yapılandırılmış Hasta Bilgi Formu" ve "Durumluluk Kaygı Ölçeği" kullanıldı. Veri toplama işlemi, Etik Kurul'dan gerekli izin alındıktan sonra ameliyattan bir gece önce ve ameliyattan sonra endotrakeal ekstübasyonu takip eden 30 dakika süresindeki izlemlerde gerçekleştirildi. Araştırma sonucu elde edilen veriler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanılarak analiz edildi. Açık kalp ameliyatı geçiren hastaların yaş ortalamasının 55,00±17,51 (20-82) yıl, %21,7 (n=13)'sinin kadın, %40 (n=24)'ının ilkokul eğitim seviyesinde, %53,3 (n=32)'ünün geçmiş ameliyat deneyimi olduğu, %81,7 (n=49)' sinin kronik hastalığının olduğu, hiçbirisinin daha önce progresif gevşeme egzersizi uygulamadığı saptandı. Bireysel ve hastalık özellikleri açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Endotrakeal ekstübasyon sonrası ilk 30 dakika süresindeki izlemlerinde, deney grubundaki hastaların arteriyal kan basıncı değerleri, nabız hızı, solunum sayısı ve kaygı düzeyleri ile yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri ortalamalarının uygulama öncesi ve sonrası tüm ölçümlerde kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve aralarında deney grubunun lehine anlamlı farklılık olduğu saptandı (p<0,05). Elde edilen veriler, açık kalp ameliyatı olan hastalara endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin yaşam bulguları ve kaygı düzeyi üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Ameliyatı, Progresif Gevşeme Egzersizleri, Endotrakeal Ekstübasyon, Kaygı Düzeyi

Summary:

The purpose of quasi experimental pre-test and post-test with control groups study was to determine the effects of progressive muscle relaxing tecnique after endotracheal extubation on vital signs and anxiety level in open heart surgey. The study was conducted on 60 open heart surgery patients (30 was experimental, 30 was control grup) who met inclusion criteria in a cardiac and vasculer surgery clinic of a university hospital. Data were collected by using a "Questionnaire Form" and "State Anxiety Inventory (STAI). Data collecting was conducted on postoperative first day after endotracheal extubation after the required permission was received from the ethics committee. The data obtained were assessed using the NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 and PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) program. The majority of patients (%66,6) had had coroner artery bypass graft, the mean age of the patients was 55,00±17,51 (20-82) years, %21,7 were female, %40 were primary school graduate, %53,3 of patients had a history of previous surgery, %81,7 (n=49) had a chronic disease. There were no significant differences in sociodemographic and illness characteristics on experimental and control groups (p>0,05). The lower rates were determined on heart beat, respiration, arterial blood pressure and anxiety on the experimental group in all measurement (first 30 minutes after endotracheal extubation) and there were significant differences between experimental and control groups which are in experimental groups favor (p<0,05). The study showed that relaxing tecnique after endotracheal extubation in open heart surgery patients were effective in vital signs and anxiety level. Key Words: Open Heart Surgery, Progressive Relaxing Tecnique, Endotracheal Extubation, Anxiety Level.