Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı

Açık kalp cerrahisi sonrası hastaların fiziksel ve psikososyal iyileşme durumları

Physical and psychosocial recovery patterns of patients after open heart surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, açık kalp cerrahisi sonrası hastaların fiziksel ve psikososyal iyileşme durumlarının belirlenmesi ve bu değerlendirmede kullanılacak ölçme aracının, ülkemize kazandırılması amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırma, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mart-Temmuz 2010 tarihleri arasında 691 hasta ile hasta tanıtım formu ve Hastalık Etki Profili 68 (Sıckness Impact Profile-SIP 68) kullanılarak gerçekleştirildi.SIP 68'in Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için ? = .92 bulundu. Üç altboyutun güvenirlik katsayısının r= ,62 ile ,97 arasında ve pozitif yönde olduğu (p< ,001), altgruplardan duygusal dengenin güvenirlik katsayısının düşük olduğu (r= ,16), diğer beş altgrubun güvenirlik katsayılarının ise r= ,51 ile ,97 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı olduğu saptandı.Araştırmaya katılan hastaların %72,6'sının erkek, %56'sının 49-69 yaşları arasında olduğu, %75,3'üne KABG yapıldığı, hastalık sırasında % 99,4'ünün aile ve yakınlarından destek aldığı bulundu. Demografik özellikler arasında yer alan yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, beden kitle indeksi, spor yapma, aile yakınlarından alınan desteğin, hastanın fiziksel, sosyal/psikolojik ve bilişsel/cinsel davranışlarını etkilediği tespit edildi.Sonuç olarak, SIP 68'in Türkiye için uygun bir ölçek olmadığı, hastaların fiziksel, psikososyal iyileşme durumlarının taburculuk sonrası ilk dönemlerde yeterli olmadığı belirlendi.

Summary:

This study was carried out as a descriptive-correlational type research to determine physical and pschosocial recovery conditions of patients after open heart surgery and to gain our country a measurement scale which will be used for this evaluation. The research was done in Dr. Siyami Hersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital between March ? July 2010 with 691 patients using patient identification form and Sickness Impact Profile-SIP 68.SIP 68?s Cronbach alfa reliability co-efficient was found to be µ= .92 for the whole scale. It was also determined that reliability co-efficient of three sub-dimensions were between r= ,62 and 97 and in positive direction (p< ,001), reliability co-efficient of emotional stability of subgroups was low (r= ,16), reliability co-efficient of the other five subgroups were between r= ,51 and ,97, in the positive direction and statistically highly meaningful.Of the patients participating in the research, 72,6% were male, 56% were between the ages 49-69, 75,3% were taken coronary artery bypass grafting and 99,4% of them had taken support from their family and relatives during their illness. It is determined that age, sex, smoking condition, body mass index, sport routines, support from family relations, which are between demographic characteristics, affected patients? physical, social/psychological and cognitive/sexual behaviors.As a result, SIP 68 was found an unsuitable scale for Turkey and inappropriate for physical, psychosocial healing of patients in the first periods after discharge.