Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2014

Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ketamin kullanımının hemodinamiye etkilerinin araştırılması

Hemodynamic effects of ketamine in open heart surgery

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 456057

Tezi Bul
Özet:

Çalışmamız; Etik kurul izni ve hasta onamları alınan, 01 Şubat 2013 ile 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında fakültemiz Kalp Damar Cerrahisi anabilim dalında KPB ile kalp ameliyatı uygulanacak 18-70 yaş arası, ASA I-III sınıfı 60 hastada randomize prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya katılmayı reddeden, son 30 gün içinde geçirilmiş miyokard enfarktüs öyküsü, pulmoner hipertansiyonu, böbrek yetersizliği tanısı, geçirilmiş kalp cerrahisi öyküsü, steroid kullanımı olanlar ve acil operasyona alınan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Standardize edilmiş genel anestezi uygulanan kontrol grubu hastalar Grup 1, indüksiyon öncesi ve KPB öncesi 1mg/kg ve operasyon esnasında kalp-akciğer pompası içindeki "priming" sıvısına 1mg/kg dozunda ketamin verilenler Grup 2 olarak adlandırıldı. Bütün hastaların demografik verileri, sistemik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, KPB, kros klemp ve operasyon süreleri kaydedildi. Hastalarda ortalama arter basıncı, kalp tepe atımı, santral ven basıncı takibi yapıldı. Toplam idrar miktarı, kullanılan kan ürünü ve kristalloid-kolloid miktarları, inotropik ajan kullanımı, KPB sırasında kullanılan noradrenalin miktarı, YBÜ kalış süreleri ve 30 günlük mortalite kaydedildi. Postoperatif ilk 24 saatteki CK-MB, troponin-T, CRP, prokalsitonin değerleri kaydedildi ve karşılaştırıldı. İntraoperatif arter kan gazı ölçümlerinde laktat değerleri kaydedildi. Çalışmamızda KPB ile kalp cerrahisi uygulanan hastalarda morfin, fentanil, midazolam ve sevofluran ile sağlanan anestezi uygulamasına ketamin eklenmesi ile kalp hızı ve ortalama arter basıncında belirgin bir değişiklik oluşmadığı, KPB sırasında kullanılan noradrenalin miktarının ve prokalsitonin değerlerinin daha düşük bulunmasına karşın istatiksel olarak anlamlılığa ulaşmadığı, ancak peroperatif kullanılan kristalloid miktarının belirgin olarak azaldığı, KPB sonrasında kullanılan inotropik ajanların ve ameliyat sonrası ölçülen Troponin T değerlerinin farklı olmadığı görülmüştür.

Summary:

After obtaining approval of the Ethics Committee and written informed consent ASA class I– III 60 patients between ages of 18 and70 who were scheduled for elective cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) between February 1, 2013 and July 31, 2013 were enrolled in this prospectively randomized study. Patients who refused to participate in the study and patients with a history of myocardial infarction within the last 30 days, pulmonary hypertension, prior cardiac surgery, renal insufficiency, steroid use and as well as those who were undergoing emergency operation were excluded. Patients were randomized to two groups to receive ketamine (Group 2) or not (Group 1). Standardized anestehesia protocol with midazolam, fentanyl, morphine and sevoflurane were applied to all patients. Patients in group 2 received 1mg/kg of ketamine before induction of anesthesia and before CBP and 1mg/kg of ketamine was added into the priming solution as well. Demographic data of all patients, preoperative medical diagnosis, medications, CPB time, aortic klamp time, and operation time was recorded. In addition, mean arterial pressure, heart rate, and central venous pressure were measured, and vasopressor-inotropic agent usage, diüresis, perioperative blood transfusion and fluid recruitments, postoperative ICU stay, CK-MB, troponin-T, CRP, procalcitonin values, and mortality within 30 days after surgery were recorded and compared. Also, intraoperative lactate levels were recorded. It can be concluded that intraoperative administration of ketamine did not induce significant differences in the measured hemodynamic parameters in patients undergoing cardiac surgery with CPB. Although vasopressor and inotropic requirement were found to be similar perioperative fluid requirement decreased in the ketamine group. Postoperative procalcitonin and troponin-T values were not significantly different between the groups as well.