Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2011

Açık kalp cerrahisinde hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesine etkisi

The effect of nursing education on quality of life (qOL) of patient undergoing open heart surgery

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 316957

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, açık kalp ameliyatı olan hastaların yaşam kalitesini, yaşam kalitesini etkileyen faktörleri ve eğitimin hastanın yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirildi. Mayıs - Ağustos 2010 tarihleri arasında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 100 hasta araştırma kapsamına alındı. Çalışma hasta tanıtım formu, 15D yaşam kalitesi ölçeği ve hasta bilgilendirme kitapçığı kullanılarak gerçekleştirildi. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 16.0 versiyonu ile bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Verilerin analizi ortalama, standart sapma, yüzde ile gösterildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılımı one sample Kolmogorov-Smirnov test ile test edildi. Normal dağılıma uygun sürekli bağımsız değişkenler independent sample t-Test, bağımlı değişkenlere Paired t-Test, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. Normal dağılıma uygun olmayan veriler Mann-Whitney U test ile test edildi. Elde edilen sonuçlar, tablolaştırılarak bulgular bölümünde yorumlandı. Araştırmaya katılan hastaların %61'inin erkek cinsiyeti, %44'ünün 65 yaş üzeri ve %53'ünün ilkokul mezunu olduğu, %71'inin cerrahi işlem öncesi sigarayı bıraktığı bulundu. Hastaların bireysel özellikleri arasında yer alan yaş (p<0,001), cinsiyet (p<0,01) , eğitim durumu (p<0,01) ve sigara kullanma durumu (p<0,01) ile yaşam kalite puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Deney grubunun cerrahi girişim sonrası yaşam kalitesi puan ortalamasının cerrahi girişim öncesine ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p=0,015).

Summary:

Nursing. Master Programme. İstanbul. This study aims to find out, the factor affecting Quality of life in patients undergoing open heart surgery the effect of nursing education levels on patients life quality. There were included 100 patients, who stayed in `Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi? between May - August 2010. In the research, the data hospıtal were collected by using 15-D quality of life, a patient acknowledgemet and education booklet. Percentage, independent- samples t test, paired sample t and one way ANOVA tests were used for statistical analysis. The patient included in the study were 61% male, 44% above 65 years old, 53% elementary school graduate, 71% nonsmoking. In this research, quality of life patient in the sample group decreased as compared to both pre- information state and control group. According to these results, it is advised to give planning education by determining education needs for patients? individual characteristics.Key words; Open Heart Surgery, Quality of Life, Nursing Education