Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Açık kalp cerrahisinde kalp akciğer pompası süresince ventilasyonun postoperatif solunum fonksiyonları üzerine etkisi

Effect of ventilation on postoperative pulmonary function during cardiopulmonary bypass

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266839 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Açık kalp cerrahisinde kalp akciğer pompası sırasında ventilasyonun sonlandırılması, postoperatif akciğer komplikasyonlarını arttırmaktadır. Bu komplikasyonları engellemek için çeşitli ventilasyon protokolleri benimsenmiştir. Biz de bu çalışmamızda KPB süresince devamlı ventilasyon uygulamasının hemodinami, kompliyans ve ekstübasyon zamanı üzerine olan etkisini araştırdık.KPB kullanılarak elektif koroner bypass veya kalp kapak cerrahisi uygulanacak ASA I-III risk grubunda, 50-75 yaşında, ejeksiyon fraksiyonu % 40'ın üzerinde olan 60 olgu randomize iki eşit gruba ayrıldı. Grup I kontrol grubu, Grup II ise çalışma grubu olarak kabul edildi. Standart anestezi uygulaması eşliğinde kalp akciğer pompası süresince Grup I atmosfere açık bırakıldı. Grup II'ye KPB sırasında düşük tidal volüm ( 5 cm H2O ), 5 frekans/dakika, 5 cmH2O PEEP uygulayarak ventilasyona devam edildi ve her iki gruba da pompa çıkışında 45 cmH2O düzeyinde peak hava yolu basıncı sağlanacak şekilde 1 dakika süreyle recruıtment manevrası uygulandı.Entübasyon sonrası, kalp akciğer pompası öncesi ve sonrasında, postoperatif 2. ve 6. saatlerde hemodinamikler veriler kaydedildi. Eş zamanlı olarak AKG ölçümleri yapıldı. Entübasyon sonrası ve postoperatif 2. saat kompliyans ölçümleri yapıldı. Ekstübasyon süreleri kaydedildi.İstatiksel olarak hemodinamik verilerde iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmazken Grup II'de postoperatif 2. saatte PaO2 ölçümleri ve KPB sonrası kompliyans ölçümleri anlamlı derecede yüksek bulundu. Ekstübasyon sürelerine bakıldığında Grup II'de anlamlı derecede kısa bulundu.Kalp akciğer pompası süresince devamlı ventilasyon uygulamasının mekanik ventilasyon süresini kısaltarak akciğer koruyucu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar sözcükler : Kardiyak cerrahi, kardiyopulmoner bypass pompası, ventilasyon, ekstübasyon zamanı, postoperatif pulmoner disfonksiyon

Summary:

The interruption of ventilation during cardiopulmonary bypass increases the incidence of postoperative pulmonary complications. Several ventilation protocols were described to prevent these complications. The aim of this study was to determine the effect of continuous ventilation during cardiopulmonary bypass (CPB) on hemodynamic parameters, pulmonary compliance and extubation time.Sixthty ASA I-III patients aged between 50 to 75 years with an ejection fraction higher than 40% scheduled for elective coronary artery bypass grafting (CABG) and valvular surgery were equally randomized into 2 groups (group I: control group, group II: study group). In group I, patients were not ventilated during CPB and in group II ventilation was continued with low tidal volume (5 cmH2O), 5 breaths/minute frequency and 5 cmH2O PEEP. After the CPB recruitment maneuver was performed to both groups with a peak airway pressure of 45 cmH2O for 1 minute.Hemodynamic parameters and arterial blood samples were followed up after intubation, before and after CPB, at postoperative 2nd and 6th hours. Compliance was measured after extubation and at the 2nd postoperative hour. Extubation times were recorded.Hemodynamic parameters were similar among groups. The PaO2 level at the 2nd postoperative hour and compliance after CPB were significantly higher in group II. Extubation time was significantly shorter in group II.Continuous ventilation during CPB appears to have a lung protective effect by shortening mechanical ventilation time.Key Words: Cardiac surgery, cardiopulmonary bypass, ventilation, extubation time, postoperative pulmonary dysfunction