Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Açık kalp cerrahisinde ortaya çıkan, hayati komplikasyonlara neden olabilen, sistemik inflamatuar yanıt sendromunun değerlendirilmesinde TNF alfa polimorfizminin Türk populasyonunda incelenmesi

Study of TNF alpha polymorphism among Turkish population in evaluation of systemic inflammatory response syndrome that arises in open heart surgeries and may lead to vital complications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484796 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Açık kalp cerrahisinin gelişmesi ile kalp içindeki anomalilerin onarılması mümkün olmuştur. Bugün koroner arter bypass greft (CABG) ameliyatlarında, ekstrakorporal bypass ile ameliyat sırasında en güncel ve en dikkatli yöntemler uygulandığında mortalite oranı %3'den azdır. CABG prosedürlerinden elde edilen sonuçlar başarılı olmasına karşın; kanama, tromboembolik olaylar, aritmi, nörolojik hasar ve renal ve hepatik disfonksiyondan dolayı belirgin morbiditeye neden olmaktadır. Bu durumlara kardiyopulmoner bypass (CPB) kullanımından kaynaklanan sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) neden olabilmektedir. Bu çalışmada, açık kalp cerrahisi sonucunda açığa çıkan ve hayati komplikasyonlara neden olan SIRS'nun değerlendirilmesi, inflamatuar yanıtta önemli rol oynayan TNF α'nın Türk populasyonunda ki polimorfizmi araştırıldı. Projede 50 gönüllü kişiden rıza formu doldurularak temin edilen kan örnekleri ile çalışıldı. Çalışmanın laboratuar kısmı Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Laboratuarında yapıldı. Etilendiamin tetra-asetik asitli (EDTA) tüplere alınan kandan Deoksiribonükleik asit (DNA) izolasyon protokolü uygulandı. Elde edilen DNA miktarı ve saflığı Nanodrop cihazı ile belirlendi, ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gerçekleştirildi. PCR sonucu oluşan ürünleri restriction fragment length polimorfizm kesimi ile genotip tayini için kullanıldı. Kesim sonrası oluşan bantların agaroz jel üzerinde yürütüldükten sonra Ultraviole (UV) altında görüntüsünü görebilmek için Ethidium Bromide kullanıldı. Projenin sonunda; TNF α -308 G/A ve -863 C/A polimorfizminin Türk populasyonunda açık kalp cerrahisi uygulanan düşük risk grubu hastalarında SIRS gelişimi açısından anlamlı bir sonuç göstermemiştir. Preoperatif genetik araştırmanın yüksek risk grubuna ait olan hastalarda yapılması bu sayede SIRS gelişme risklerinin belirlenmesi ve önlemek için uygun stratejinin seçilmesi, olası morbidite ve mortalite oranının azalması açısından yarar sağlayacağı görülmüştür.

Summary:

Developments in open heart surgery have enabled fixing anomalies occuring in heart. Today in coronary artery bypass greft (CABG) surgeries, when the latest and most careful procedures are applied with extracorporal bypass, mortality rate is observed less than 3%. Even though the results acquired with CABG procedures are successful; bleeding, thromboembolic incidents, arrhythmia, neurological damage and renal and hepatic disfunctioning caused by this lead to significant morbidity. These incidents may be caused by systemic inflammatory response syndrome (SIRS) which is the result of using cardiopulmonary bypass. In this study, systemic inflammatory response syndrome arising and leading to vital complications in open heart surgeries has been evaluated and polymorphism of TNF alpha which has an important role in inflammatory response has been explored in Turkish population. The study has been conducted with blood samples from 50 volunteers by having them filled approval form. The laboratory study part of the project was completed in Experimental Medicine Research Institute Molecular Medicine Laboratory. Blood samples were put into tubes with Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and deoxyribonucleic acid (DNA) isolation protocol has been applied. DNA amount and purity acquired was assessed with NanoDrop device and polymerase chain reaction (PRC) was substantiated. Products from PCR were used for genotype determination with restriction fragment length polymorphism cut. In order to get ultraviolet (UV) image of bands those formed after cutting, Ethidium Bromide was used after pouring them over with agarose gel. At the end of the project; TNF alpha -308 G/A and -863 C/A polymorphism have not shown a significant result in Turkish population low risk group open heart surgery patients in terms of SIRS development. Conducting preoperative genetic research on high risk group patients thus determining SIRS development risks and deciding suitable strategy for prevention has been seen beneficial in terms of reducing potential morbidity and mortality rate.