Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2004

Açık kalp cerrahisinde priming solüsyonunda hipertonik salin kullanımı ve entravasküler akciğer sıvısına etkisinin pulse contour yöntemi ile ölçümü

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 156761

Tezi Bul
Özet:

8.0ZET İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğimin T- 167/06032003 sayılı araştırma fon desteği ile Kasım 2003 ile Nisan 2004 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı olan ve randomize olarak 2 gruba ayırılan 14 hasta üzerinde yürütülen çalışmada; prime solüsyonunda mannitoi yerine %7.5 hipertonik şalin kullanımı ve hipertonik şalinin ekstravasküler akciğer sıvısına ve diğer hemodinamik parametrelere etkilerinin PICCO ile ölçüm ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Açık kalp cerrahisi ile KABG yapılacak 14 hasta standart bir anestezi indüksiyonu sonrasında randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. İntraoperatif dönemde PICCO monitörizasyonu yapılmış ve çalışma parametrelerinin kaydı başlamıştır.Tüm hastaların ilk 24 saat boyunca hemodinamik parametreleri (CVP, SAB, OAB, KAH), ventilasyon değerlen ve PICCO ölçümleri (ITBV, EVLW, CO, CI, SV ve SVl) izlenmiştir. Hemodinamik veriler ve ventilasyon değişkenleri sekiz değişik zamanda [ ti (İndüksiyon sonrası), t2 (KPB sonrası), t3 (Protamin sonrası), t4 (Operasyon sonu), t5 (postoperatif 1. saat), t6 (postoperatif 6. saat), t7 (postoperatif 12. saat), t8 (postoperatif 24. saat) ] kaydedilmiştir.lntraoperatif süreler; operasyon süresi, KPB süresi ve aortik krosklemp süresi dakika (dak) cinsinden kaydedilmiştir. Operasyon esnasında ulaşılan en düşük hematokrit düzeyi % olarak tespit edilmiştir. Total sıvı bilançosu ve pompa bilançosu mi cinsinden hesaplanmıştır.Postoperatif dönemde ekstübasyona dek geçen zaman ve yoğun bakımda kalış süreleri saat olarak kaydedilmiştir.Ayrıca ilk 24 saat boyunca transfüzyon gereksinimi ve total bilançoları kıyaslanmış ve bu süreçte kolloid osmotik basınç (KOB) değerleri üç kez (KOB-0, KOB-12, KOB-24) ölçülmüştür. PICCO ile yapılan hemodinamik ölçümlerde hipertonik şalin grubunda ITBV değerleri özellikle KPB sonunda HS grubunda 917.33±322.37 ve kontrol grubunda 1276±438.80 olarak ölçülmüş; protamin uygulanması sonrasında da 1040.50±363.95 ve 1540±397.18 değerleri elde edilmiş ve istatistiksel anlamlılık sağlanamamış olsa bile HS grubunda belirgin ITBV düşüklüğü saptanmıştır. Post opeartif 8. saatte HS grubunda SAB ve OAB anlamlı derecede yüksek bulunmuş ve bu yükseklik aynı zaman dilimine denk gelen CO yüksekliği ile ilişkilendirilmiştir. 53Yapılan hemodinamik ölçümlerde, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış sürelerinde, pompa ve total bilançolarda, demografik veriler ve operasyon parametrelerinde hipertonik salın grubu ve kontrol grubu değerleri arasında belirgin bir fark saptanamamış ama özellikle kontrol grubunda kan ve kan ürünleri ihtiyacının anlamlı olarak fazla olması ve istatistiksel olarak anlamlı bulunamamış olsa da HS grubunda pompa ve total bilançolarda ve ITBV'de daha düşük olarak saptanan ölçüm değerleri daha geniş sayılı bir çalışmada anlamlı bir sonuç çıkabileceği kanısını yaratmıştır. 54 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: