Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı / Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı

Açık veri ekosisteminde mekansal veri altyapıları

Spatial data infrastructures in open data ecosystem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 543110 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisinin çok hızlı gelişmesiyle birlikte, üretilen veri miktarı yükselen bir ivmeyle artmaktadır. Bununla birlikte, verileri analiz için kullanılan yöntem ve yazılımsal araçların da kapasite ve doğruluk oranı bakımından geçmişle karşılaştırıldığında daha iyi seviyelere gelmesi sonucunda, üretilen verilerin analiz edilerek katma değerli hizmetler sunulması mümkün hale gelmiştir. Ancak, oluşan bu veri yığınları kullanılarak problemlere çözüm bulmak her zaman mümkün olamamaktadır. Çünkü bu kadar yüksek yoğunluktaki veri yığınları her zaman kullanıma uygun değildir. Bazı veriler, telif hakkı gibi sebepler dolayısıyla istenildiği şekilde kullanılamazken, bazı veriler ise veriyi işleyecek teknolojik altyapıya uygun formatta değildir. Bazı durumlarda ise ihtiyaç duyulan veriye erişim olanağı bulunmamaktadır. Veriye bu türden zorlukları aşmaya yönelik çözümler sunan "açık veri" kavramı son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Açık veri yaklaşımı aynı zamanda, analiz edilecek veri kaynağı sayısını arttırdığı için analiz sonuçlarının doğruluğu üzerinde doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle açık veri farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, açık veri ekosisteminin kamu idarelerine, vatandaşlara, özel sektör kuruluşlarına ve vatandaşlara sağladığı faydalar incelenmiştir. Bu faydaların tam anlamıyla elde edilebilmesi için açık veri ekosisteminin gelişiminin önündeki engeller anlatılarak bu engellerin aşılması için atılması gereken adımlar açıklanmıştır. Dünyadaki açık veri ekosistemi incelenerek bu konuda görece ileride olan ülkelerin uygulamaları aktarılmıştır. Verinin mekansal boyutu irdelenerek açık veri ekosisteminin mekansal veri altyapılarına etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda açık mekansal veri ile ilgili projeler incelenerek önümüzdeki yıllarda uygulama alanı bulması muhtemel kavramlar ve teknolojiler araştırılmıştır. Bununla birlikte, mekansal verinin yoğun olarak kullanıldığı akıllı şehirler incelenerek açık mekansal veri altyapıları ile akıllı şehir konseptinin nasıl oluşturulacağı ve açık mekansal veri ekosisteminin akıllı şehir uygulamalarına sağladığı avantajlar anlatılmıştır. Ayrıca açık verinin, veri analiz teknolojileri üzerindeki etkileri irdelenerek açık veri ile büyük veri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Veri analizi için kullanılan yapay sinir ağlarının bir dalı olan derin öğrenme metodunun doğruluk oranının veri kaynağı artışına paralel olarak arttığı belirtilerek açık veri yaklaşımı ile artan veri kaynağının bu metot üzerindeki olumlu etkisi vurgulanmıştır. Son bölümde, açık veri ekosistemi modeli önerilmiştir. Bununla birlikte, açık veri ekosisteminde en önemli unsur olan veriye dair tüm aşamaları içerecek (toplama, hazırlama, yayınlama, sürdürülebilirlik) bir veri modeli sunulmuştur. Aynı zamanda, ülkemizin açık veri ekosisteminin mevcut durumu analiz edilip açık veri ekosistemin gelişmesi için yapılması gerekenler önerilmiştir. Özellikle açık veri farkındalığının arttırılması için kamu idarelerine, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve vatandaşlara düşen görevler irdelenerek bu alandaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Ülkemizde 2019 yılında kurulması planlanan açık veri portalı için önerilerde bulunulmuştur.

Summary:

Nowadays, the amount of data produced increases with increasing momentum by the rapid development of information and communication technology. However, as the method and software tools used for analyzing the data have reached better levels in terms of capacity and accuracy, it has become possible to analyze the produced data and provide value added services. However, it is not always possible to find solutions to the problems by using these data stacks. Because the stacks of such high density data are not always suitable for use. Some data cannot be used for reasons such as copyright, while some data is not in a format suitable for the technological infrastructure to process the data. In some cases, there is no access to the data needed. The concept of "open data", which provides solutions to overcome such difficulties, has become increasingly widespread in recent years. The open data approach also contributes directly to the accuracy of the analysis results as it increases the number of data sources to be analyzed. In this thesis, it is aimed to increase the awareness of open data. Because, one of the most important barriers to open data ecosystem is the lack of awareness. The contribution of the open data ecosystem to innovation was examined with examples. At the same time, the value created by open data was put forward by objective indicators. Global open data index and open data barometer were researched to clarify the status of open data on Turkey were discussed in detail. In these reports, the situation of our country has been investigated and our deficiencies in open data have been revealed. Also, the current state of the open data ecosystem in the world has also been reviewed. The benefits of the open data ecosystem to public administrations, citizens, private sector organizations and citizens were examined. In order to achieve these benefits, barriers to the development of the open data ecosystem have been explained and the requirements to overcome these barriers have been explained. The open data ecosystem in the world has been examined and the applications of relatively advanced countries were presented. The effects of the open data ecosystem in spatial data infrastructures were investigated. It is known that about 80% of all data stored in enterprise database have a spatial component. Geospatial data is an important part of the data types defined by the Open Knowledge International. In most of open data portals, geospatial data is shared in the same portal. On the other hand, when we look at the data sets in the Open Data Index prepared by the Open Knowledge International, it is seen that there are data sets of spatial data such as land administration, national maps, air pollution and locations. In this study, open geospatial data projects were investigated. On the other hand, the situation of the spatial data sets in the global open data index of our country has been examined and our deficiencies in this area have been revealed. In addition, by analysis the smart cities which the spatial data is used extensively, the advantages of open spatial data infrastructures for smart city concept and the advantages of the open spatial data ecosystem for smart city applications were explained. On the other hand, in terms of smart cities, barriers to open data were clearly discussed. The benefits of open data approach are undoubtedly related to the possibilities provided by data technology. Nowadays, increasing processor speeds, decreasing sensor costs, advances in distributed architecture and data collection and processing processes have become extremely efficient in terms of capacity, speed and cost. Also, new algorithms and methods developed for data analysis also contribute directly to the data analysis process in terms of increasing accuracy rates and speed and capacity. Furthermore, it could be said that the open data ecosystem is in an intricate relationship with the data technologies because increasing data sources contribute positively to the data analysis process. In this thesis, the effects of open data on data analysis technologies were examined and the relationship between open data and big data was revealed. Also, semantic data and semantic web topics were examined. It is emphasized that open data is an important data source for semantic data technologies. On the other hand, the accuracy of the deep learning method used for data analysis increased in parallel with the increase in the data source, and the positive effect of the data source with the open data approach on this method was emphasized. In recent years, the increasing popularity of blockchain technology was examined and in the years to come, the information security advantage provided by blockchain technology will be positively affected to the open data ecosystem. Finally, the current state of our country's open data ecosystem was analyzed and was made recommendations for the developing of the ecosystem. Also, recommendations were made for the open data portal planned to be established in 2019 in our country. The added value that will be obtained by using the data will benefit the whole community. On the other hand, an important part of the data produced by public resources is government data. Government data are important data sources with a high cost of production and capacity which cannot be collected by private sector organizations due to their cost. The fact that this data must be accessible to everyone, and also must be shared in machine readable format, suitable for re-use and must be distributed, so it will allow data-driven projects to be realized with less cost. Within the open data ecosystem, public administrations, private sector organizations, citizens and non-governmental organizations have various benefits. The problem of repetitive data production, which we frequently see in public institutions, is easily solved in the open data ecosystem. Because, one of the most important cost items of a project is data. Increasing transparency in public administration is also a very important gain that the open data ecosystem provides to citizens and non-governmental organizations. By having access to open government data , citizens and non-governmental organizations can fully learn about the activities of public administrations and can also learn directly where the expenditures that financed with their taxes are made. Ensuring the participation of citizens and non-governmental organizations in public decisions is another benefit of the open data ecosystem. Citizens who have knowledge about the activities of public administrations can participate in decision-making mechanisms in making decisions concerning society.