Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2004

Açıklanamayan infertilitesi olan olguların intra uterin inseminasyon sikluslarında aromataz inhibitörleri ile human menopozal gonadotropin (hMG)'nin klinik etkinliğinin karşılaştırılması

A randomized prospective study comparing letrozole in fixed protocol versus human menopausal gonadotropin (hMG) in women undergoing intrauterine insemination

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 141713

Tezi Bul
Özet:

? ÖZET AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTESİ OLAN OLGULARIN İNTRA UTERİN İNSEMİNASYON SİKLUSLARINDA AROMATAZ İNHİBÎTÖRLERi İLE HUMAN MENOPOZAL GONADOTROPIN (hMG) 'NİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Reprodüktif Endokrinoloji Ve İnfertilite Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. Amaç: Bu çalışmanın amacı, açıklanamayan infertilite olgularında aromataz inhibitörleri (letrozol) ve human menopozal gonadotropin (hMG) kullanımının süperovulasyon+intrauterin inseminasyon (İUİ) sonuçlarına etkisini araştırmaktır. Prospektif, randomize bir çalışma. Çalışmanın Yapıldığı Yer: İstanbul Üniversitesi istanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı. Materyal ve Metod: Açıklanamayan infertilitesi olan 80 olgu çalışmamızı oluşturdu. Bunlar 40'ar vakalık 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba letrozol, ikinci gruba konvansiyonel hMG verilerek süperovulasyon yapıldı takiben IUI yapıldı. Transvajinal ultrasonografi ile endometrial kalınlık, preovülatuvar follikül sayısı, folliküler faz süresi, gebelik oranlan ve komplikasyonlar karşılaştırıldı. Bulgular: Grup I (letrozol) ve Grup II (hMG) infertil olguların yaş ortalaması 28.22±3.5 ve 28.1±4.3, ortalama infertilite süresi 4.3±1.1 ve 4.9±1.2 yıldır. Gruplar arasında yaş ve infertilite süresi açısından istatistiki fark yoktur. Her iki grupta, >14 mm saptanan follikül sayısı, hCG gününde endometrial kalınlık ve folliküler faz uzunluğu açısından anlamlı fark saptanmadı. Letrozol ve hMG gruplarında gebelik oranlan (%17.5 ve %15.0) olarak saptandı. İstatistiki olarak anlamlı olmasa bile letrozol grubunda gebelik daha fazla bulundu. Aynca letrozol grubunda İUİ sikluslannı takip eden ilk 3 ay içinde spontan gebelikle başvuran 2 gebe daha kaydedildi. Ancak gebelik siklus sırasmda gelişmediği için data dışında bırakıldı. Sonuç: Aromataz inhibitörleri endometriuma antiestrojenik etkisi olmaması sebebiyle ve başanlı gebelik sonuçlan nedeniyle, gonadotropin preparatlan yerine ovülasyon indüksyonu ve inseminasyonda kullanılabilecek ucuz, az zahmetli yeni bir tedavi seçeneğidir. Anahtar Kelimeler: İntrauterin inseminasyon, aromataz inhibitörleri, hMG

Summary:

? ABSTRACT A randomized prospective study comparing letrozole in fixed protocol versus human menopausal gonadotropin (hMG) in women undergoing intrauterine insemination Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul University, faculty of Medicine, Istanbul, Turkey. OBJECTIVE: The study was conducted to compare the results of intrauterine insemination (IUI) under ovarian stimulation with either Letrozole(femara), in a fixed protocol, or gonadotrophins(hMG), with ovarian monitoring. DESIGN: Prospective, randomized study. SETTING: Academic teaching hospital. PATIENT(S): Eighty women aged 20-35 years with infertility of at least 2 years' duration with day 3 FSH <or=13 mlU/mL, patent fallopian tubes and unexplained infertility were randomized to receive letrozole or gonadotrophins (hMG). Letrozole administered in a fixed protocol 5 mg/day on day 3 to 7 of the cycle where hMG started on day 3 at a dose of 75 IU for women under 30 years old and 1 50 IU for women over 30 years old and monitored periodically by vaginal ultrasound and estradiol(E2) levels. Ovulation was triggered with 10,000 IU of hCG when at least 1 follicle (> or =17 mm) were identified, and IUI was performed 34 to 36 hours later. MAIN OUTCOME(S): The main outcome measures were conception rate and intrauterine gestational sac observed by transvaginal ultrasound, number of preovulatory follicles, length of follicular phase, endometrial thickness. RESULT(S): No statistically significant difference in clinical pregnancy rates per cycle initiated was found for patients in the letrozole or hMG group (17.5% vsl5%). Morever two spontaneous pregnancies were observed within 3 months after letrozole-IUI treatment but none in the hMG group. Other variables assessed, including endometrial thickness, preovulatory follicle number, length of stimulation, were also showed no statistically significant difference. Monitoring, cost and patient inconvenience were significantly higher in the hMG stimulation cases. CONCLUSION(S): Our observations herein may lead to the conclusion that letrozole offers a new treatment regimen in ovarian stimulation regimens for IUI that is effective, simple and convenient for the patients. KEY WORDS: Intrauterine insemination, aromatase inhibitors, hMG