Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Açıköğretim lisesi mesleki açıköğretim programı akademik danışmanlık hizmetlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi

The open education high school the vocational open education ciriculum, the evalvation of the effectiveness of the academical advisory services

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204612 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı ülkemizde halen sürdürülmekte olan Açıköğretim LisesiMesleki Açıköğretim Programı akademik danışmanlık ve yüz yüze öğretimhizmetlerinin ne kadar etkili bir şekilde yerine getirildiğinin öğretmen ve öğrencigörüşlerine göre değerlendirilmesidir.Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ankara ilinde verilen AçıköğretimLisesi Mesleki Açıköğretim Programı akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitimhizmetlerinden yaralanan 2763 öğrenci ve okullarda bu hizmeti veren öğretmenleraraştırmanın çalışma evrenini oluşturmuştur. Araştırmada 600 öğrenci örneklemalınmıştır, öğretmenler için örneklem alınmamış ve çalışma evreninin tamamıörneklem olarak kabul edilmiştir. Anketler 25.05.2006- 20.06.2006 tarihleri MEB'denalınan izin doğrultusunda uygulanmıştır.Kişisel bilgiler ile birlikte öğrenci anketi 37, öğretmen anketi 36 maddedenoluşmuştur. Düzenlenen anketler uzman görüşlerine sunularak eleştirilerdoğrultusunda son şekli verilmiştir.Öğrenciler ve öğretmenlerin anketlerin bölümlerinde yer alan hizmetlerinetkililiği ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılmasında ortalama, standart sapma ve sıradeğerleri alınmıştır. Öğrencilerin önermelere ilişkin görüşleri arasında; cinsiyet, okul,yaş, medeni durum ve iş değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı ise İlişkisiz t testive Anova tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Yapılan anlamlılık testlerinde α=0,05düzeyinde anlamlı çıkan maddeler tabloda gösterilmiştir.Araştırmaya katılan öğrencilerin durumu genel hatlarıyla özetlenecek olursaöğrencilerin büyük çoğunluğu bir işte çalışıyor, 21-25 yaş aralığında ve bekardır. Kızve erkek öğrencilerin sayısı birbirine yakındır. Araştırmaya katılan öğretmenlerinkişisel özelliklerine ilişkin durumları genel hatlarıyla özetlenecek olursa; %78.3'üerkek , %65.9'u 10-15 yıl ve üzerinde bir mesleki kıdeme sahip ve %92.5 `u ise 30yaşından büyüktür.Yapılan araştırma ile öğretmen ve öğrenciler akademik danışmanlık veuygulama hizmetlerinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bununla beraber hizmetlerinetkililiği konusunda verilen önermelere öğretmenlerin öğrencilerden daha fazlakatıldıkları dolayısıyla öğrencilerin akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitimhizmetlerinden daha fazla beklentileri olduğu görülmüştür. Bu da Açıköğretim LisesiMesleki Açıköğretim Programında akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitimhizmetlerinin daha etkili bir şekilde yerine getirilmesi için bazı düzenlemeler yapılmasıgerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.Araştırmada ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öneriler geliştirilmiş ve araştırmasonunda kaynakça ve eklere yer ver verilmiştir.

Summary:

The objective of this reseaech is to evalvate the effectiveness of academicaladvisory and face education services(stil warking in our counttry) of the vocationalopen education curriculum at the open education high school by applyrng toteachers? and students? apinions.In this research.the screening method was used.2763 students benefited fromthese services and teachers giving these services in their schools were the universeof the research.In the research.600 students were used as sample but teachers werenot used as sample and all of the study universe was accepted as sample.The questionaires were applied between 25 th May 2006 and 20 th June 2006.The students? questionaire with the personal information part was formed as37 items and the teachers? questionaire was formed as 36 items.The questionaireswere presented to the specialists and with their criticisms,it was given the latest formto the data collection instrument.The collected data was tried to interprete with the using of the frekans(f)analysis technique and the percentile norms(%).In appeaning the conceptions about the effectiveness of the services takingparts in students?and teachers? questionaires,the test ?t? was used.?IndependentSamples T Test ? and `?ANOVA?? was used to understand if there were differences ornot according to students?sexuality,school,age or marital status while they weregiving their opinions.Items which significance levels were at a=0,05 were shown atthe table.When the students? positions in the research are summarized in general,wecan see that most of the students are working and their ages are between 21 and 25and they are also unmarried.Male-students? and female- students? numbers arealmost equal.When we summarize the teachers?position,we can see that 78,3 % ofthem are male and 65,9 % of them have been working for 10-15 years(or over) and92,5 % of them ar emare than 30 years old.This ressearch has showed us that the students of the open education highschoolfind the academical advisory and face to face education services effective. Theteachers participating in the research have had more positive opinions about theeffectiveness of the services.As a result,it shows that it is necessary to make somearrengements about increasing the effectiveness of the academical advisory and faceto face education services.Accordiny to the results,some suggestions have been devolaped and thebibliography and the addition parts have been added to the end of the research.