Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı

Açıköğretimde ölçme ve değerlendirme: Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde soru yazarlarının soru hazırlamada karşılaştıkları güçlükler

Measurement and evaluation open education: Difficulties wich question writers face in the process of question preparation in Anadolu University open education system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143956 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ AÇIKÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman: Doç.Dr.Aydın Ziya ÖZGÜR Bu araştırmada, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin 2003-2004 öğretim yılında, öğretim programlarında yer alan dersler için çoktan seçmeli soru hazırlamakla görevli "soru yazarlan"mn, soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:. Soru yazarları, soru hazırlama sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşmaktadırlar?. Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler cinsiyete göre değişiklik göstermekte midir?. Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler akademik unvana göre değişiklik göstermekte midir?. Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler görev yapılan fakülteye göre değişiklik göstermekte midir?. Soru yazarlarının soru hazırlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim etkinliğine katılıp katılmama durumuna göre değişiklik göstermekte midir? Araştırmaya, "Prof.Dr.", "Doç.Dr.", "Yard.Doç.Dr.", "Öğr.Gör." ve "Araş.Gör." unvanlarına sahip 95 soru yazan katılmıştır. Araştırmayla, soru yazarlarının çoktan seçmeli soru hazırlama konusunda eğitim ihtiyacı duyup duymadıkları da belirlenmeye çalışılmıştır.Ill Elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilen bazı istatistiksel işlemler (cinsiyet ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim etkinliğine katılıp katılmama değişkenleri için t-testi, akademik unvan ve görev yapılan fakülte değişkenleri için tek yönlü varyans analizi) sonucunda, cinsiyetin, akademik unvanın, görev yapılan fakültenin ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim etkinliğine katılıp katılmama durumunun çoktan seçmeli soru hazırlama sürecinde karşılaşılan güçlükler açısından istatistiksel olarak belirleyici değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, soru yazarlarının büyük çoğunluğunun soru hazırlama konusunda yapılacak bir eğitim etkinliğine katılmak istedikleri de belirlenmiştir.

Summary:

IV ABSTRACT MEASUREMENT AND EVALUATION IN OPEN EDUCATION: DIFFICULTIES WHICH QUESTION WRITERS FACE IN THE PROCESS OF QUESTION PREPARATION IN ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION SYSTEM Nejdet KARADA? Department of Distance Education Anadolu University Institue of Social Sciences Advisor: Assoc.Prof.Dr. Aydın Zrya ÖZGÜR In this research, it was aimed to determine the difficulties which were faced in the process of question writing by question writers who were involved in preparation of multiple choice questions for courses in education programs of faculties which educate according to Open Education system in 2003-2004 academic year. In the direction of the main purpose of the study, the following research questions were asked:. What kind of difficulties do question writers face in the process of question preparation?. Do the difficulties which question writers face in the process of question preparation vary according to sex?. Do the difficulties which question writers face in the process of question preparation vary according academic title?. Do the difficulties which question writers face in the process of question preparation vary according to faculty where the job is done?. Do the difficulties which question writers face in the process of question preparation vary according to participation or not in the education activity about measurement and evaluation?Ninety-five question writers who have various academic titles-'Trof.Dr.", "Assoc.Prof.Dr.", "Assist.Prof.Dr.", "Lecturer" and "Research Assistant"- participated in this research. By the help of this research, it was tried to determine whether the question writers need training on the preparation of multiple choice-questions, or not. For data analysis appropriate statistical procedures, (t-test for variables of sex and participation or not in a training program on measurement and evaluation; one-way variance analysis for variables of academic title and the faculty where the job is done) were applied. The results of data analysis revealed that sex, participation or not in a training program on measurement and evaluation, academic title, faculty where the job is done were not factors mat have a significant effect on the difficulties faced in the process of writing multiple-choice questions. At the end of the research, it was determined that most of the question writers wanted to receive training on question writing.