Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Acil birimlerde hastaların triyaj ve hemşirelik uygulamalarından memnun olma durumları

Satisfaction of patients with triage and nursing practice in the emergency departments

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil Birimlerde Hastaların Triyaj ve Hemşirelik Uygulamalarından Memnun Olma Durumları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Araştırma, acil birimlerde hastaların triyaj ve hemşirelik uygulamalarından memnun olma durumlarını değerlendirmek amacıyla planlandı ve gerçekleştirildi. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak tasarlanan araştırmanın örneklemini, 15-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Kocaeli'de bir devlet hastanesinin acil servisine başvuruda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 115'i kadın, 83'ü erkek olmak üzere toplam 198 hasta oluşturdu. Araştırma kriterlerine uyan 198 hastaya araştırmanın amacı, içeriği ve yöntemi açıklanarak, Triyaj Memnuniyet Skalası bulunan bireysel özellikler formu ile Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği'nden (NHMÖ) oluşan veri toplama formu verildi. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra parametrik ve parametrik olmayan testler kullanıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastaların acile geliş nedenleri arasında, basit nedenler (küçük sıyrıklar, hafif bulantı vb.), şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetlerinin ilk üç sırayı aldığı; çoğunluğunun triyaj uygulaması için beklemediği ve triyaj kategorisine uygun sürede tedavi aldıklarını belirttikleri; hemşirelik bakımı ile ilgili NHBMÖ ortalamasının 73,34±17,66 (min-mak= 19-100 puan), Triyaj Memnuniyet Skala ortalamasının ise 7,37±2,11 (min – mak = 1-10 puan) olduğu, hastaların yapılan uygulamalardan memnun olduğu belirlendi. Memnuniyet düzeylerinde, sosyal güvencesinin olması, başvuru saati (08:00-16:00), bekleme süresi, doğru triyaj kategorisine yönlendirme, uygun sürede tedavi ve bakım hizmeti verilmesi, sağlık sorununu algılama (çok ciddi/ ciddi/ ciddi değil) gibi faktörlerin etkili yanı sıra sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme ve psikolojik destek boyutlarında memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu bulundu. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik uygulamalarına ilişkin memnuniyet analizlerinin, dinamik bir yapıya sahip, ani gelişen ve yaşam için risk oluşturabilen sağlık sorunu olan bireylerin hizmet aldığı acil birimlerde, periyodik olarak uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Acil servis, triyaj, hemşirelik bakımı, hasta memnuniyeti

Summary:

Satisfaction of Patients with Triage and Nursing Practice In The Emergency Departments. Department of Surgical Diseases Nursing, Institute of Health Sciences, Istanbul University. Master's Thesis. Istanbul. The purpose of this study was to identify the satisfaction of patients with triage and nursing practice in emergency departments. The sample of this descriptive study was made up of 198 patients (115 women and 83 men) that visited an emergency department at a public hospital in Kocaeli between December 15 and 31 December, 2013 and agreed to participate in the study. The participants had been informed about the purpose, content and methods of this study. Then, the Data Collection Form was administered to the patients. The form consisted of two subsections, namely Personal Characteristics Form that included Visual Analogue Satisfaction Scale (VASS) and Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS). Data analysis involved descriptive statistical methods as well as parametric and nonparametric tests. The results showed that simple complaints (small scrape, nausea etc.), acute stomachache, vomiting and diarrhea were the first three reasons for visiting the emergency department. The majority of the patients reported not waiting for triage and getting treatment in a time period appropriate for triage category. The NSNS total mean score was 73,34±17,66 (min-max=19-100) and the VASS total mean score was 7,37±2,11 (min-max=1-10). The patients reported their overall satisfaction with the practices. The satisfaction levels of the patients were influenced by factors such as health insurance, application time (8am- 4pm), waiting time, directing to right triage category, treatment and nursing in a reasonable time and identification of health problems (so serious/serious/not serious). There were low levels of patient satisfaction for psychological support and information about their health status. In light of the findings, satisfaction with nursing practice should be regularly analyzed in emergency departments, which are dynamic and serve patients who are at risk of high mortality. The results of such analyses should be used to revise the emergency nursing practice at these departments. Key Words: Emergency department, triage, nursing care, patient satisfaction