Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Acil cerrahi tedavi gerektiren hastalarda inflamasyon medyatörlerinin prognostik değeri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 102900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özellikle bu tür hasta grubunda önümüzdeki yıllarda kimyasal medyatörlerin kullanımı ön plana çıkması beklenebilir. ÖZET Bu prospektif çalışmada fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Acil Cerrahi servisine getirilen izole kafa travmalı (düşme, darp, trafik kazası nedeniyle) ve akut karın sendromu tanısı konmuş olup, ameliyat edilen hastaların, kabul tarihlerinden sonra, taburcu olana ya da ölene kadar klinik ve rutin laboratuvar takipleri yapılmış, aynı zamanda bazı inflamasyon medyatörlerinin değerleri ile prognoz ve komplikasy onların tahminine çalışılmıştır. Çalışma 3 5' i çalışma grubu ve 1 7'si kontrol grubu olmak üzere toplam 52 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalar başlıca 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grup, akut karın sendromu tanısı ile ameliyat edilen, rezeksiyon ya da anastomoz yapılmayan 12 hastadan oluşmuştur. İkinci grup, akut karın sendromu tanısı ile ameliyat edilen, rezeksiyon ve anastomoz yapılan 14 hastadan oluşmuştur. Üçüncü grup, toraks ve karın boşluklarına ait sorunları olmayan izole kafa travmalı 9 olgudan oluşmuştur. Bu hastaların ortak yanı, bazıları cerrahi girişim gerektiren, yalnız kafa içi patolojiye bağlı olarak yoğun bakımda yatmalarıdır. Bu grubun çalışmaya dahil edilmesinin amacı; özellikle şuuru kapalı olgularda yoğun bakımda uygulanan kateterizasyon girişimlerinin prognoza etkilerinin inflamasyon faktörleri ve klinik değişkenler yardımı ile tahmin edilmeye çalışılmasıdır. İlk iki gruptaki hastaların büyük bir çoğunluğu belirli bir süre yoğun bakımda kalmışlardır. Ancak, nöroşirurji ve infeksiyon hastalıkları konsültasyonları ile kafa içi septik komplikasyonlar gösterenler çalışmadan çıkarılmıştır. Dördüncü grup yada kontrol grubu ise; son 1 ay içinde üst solunum yolu infeksiyonu, viral infeksiyon vb. ateşli hastalık geçirmediği bilinen, kronik yada devam etmekte olan hastalığı bulunmayan, 17 gönüllü sağlık görevlisinden oluşmuştur. Hastalardan tetkik amacı ile her defasında 3ml kuru kan örneği alınmıştır. İnflamasyon medyatörleri olarak prokalsitonin (PKT), interlökin-6 (İL-6), C- reaktif protein (CRP) seçildi. Her hastadan 1 ile 5 arası örnekleme yapılarak, sonuçlar klinik eşliğinde değerlendirildi. 62Yaklaşık 7 ay süren bu çalışmada sonucunda elde edilen veriler ile inflamasyon medyatörlerinin, komplikasy onların gelişimi ve prognoz belirlenmesi açısından yararlı oldukları, bunlar arasında PKT ve İL-6 nın daha erken ve güvenilir belirleyiciler oldukları tespit edilmiştir. CRP ise serum yarılanma ömrünün uzun olmasından dolayı anlık değerlendirmeler için uygun değildir. Yalnız lokalize septik komplikasyonlarda CRP daha üstün bulunmuştur. Buna karşın septik olmayan komplikasyonlarda da CRP nin yükselebilmesi tanı ve takip kriteri olarak değerini birkez daha azaltmaktadır. KAYNAKLAR 1. 1. American College of Chest Physicians/ Society of Critical Care Medicine (1992) Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med. 20; 864-867 2. 2. Assicot M, Gendrel D, Carsin H, Raymond J. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. Lancet 1993; 341: 515-518. 3. 3. Bernard L, Francoise F, Fabrice M. Procalcitonin as an early marker of bacterial infection in severely neutropenic febrile adults. Clin Infect Disease 1998; 27: 914-915. 4. 4. Bossink WJ, Groenveld J, Thijs G. Prediction of microbial infection and mortality in medical patients with fever: Plasma procalcitonin. Neutrophilic Elastase-alfa-1 -Antitrypsin and lactoferrin compared with clinical variables. Clin Infect Disease 1999; 29:398-407. 5. 5. Boucher BA. Procacitonin: Clinical tool or laboratory curiosity? Crit Care Med 2000; 28(4): 1224-1225. 6. 6. Brunkhorst FM. Discrimination of infections and noninfectious causes of early acute respiratory distress syndrome by procalcitonin. Crit Care Med 1999; 27: 2172-2176. 7. 7. Cate CC, Petingill OS, Sarensen GD. Biosynthesis of procalcitonin in small cell carcinoma of the lung. Cancer Res 1986; 46: 812-818. 8. 8. Cheval C, Timsit.IF, Garrouste-Orgeas M, Assicot M, De Jonghe B, Misset B, Bohuon C, Carlet J. Procalcitonin (PCT) is useful in predicting the bacterial origin of an 63 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: