Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Acil hemşirelerinin çalışma koşullarının belirlenmesi

The determination of emergency service nurses? working conditions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204065 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, yataklı tedavi kurumlarının acil birimlerinde görevli hemşirelerin çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirildi. Araştırmada, literatür desteğinde hazırlanan ve hemşirelerin özlük hakları bağlamında çalışma koşullarını belirlemeye yönelik 72 sorudan oluşan bir soru formu kullanıldı. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan ve araştırma izni veren dokuz özel hastane ile bir üniversite hastanesi oluşturdu. Etik kurul onayı ve izin alma süreci tamamlandıktan sonra, acil birimlerinde görevli ve çalışmaya katılmayı isteyen 170 hemşireye soru formu dağıtılmış ve 133 hemşireden eksiksiz toplanan formlar, bilgisayar ortamına aktarılarak yüzdelik dağılımları değerlendirildi.Araştırmada; acil hemşirelerinin çoğunluğunun genç, deneyimsiz ve lise düzeyinde eğitimli oldukları; iş bulmada sorun yaşamadıkları, sıklıkla kuruma ve birime oryantasyonlarının yapıldığı, düşük eğitimli olmaları nedeniyle terfi edemeyeceklerini düşündükleri(%59,4), performanslarının düzenli değerlendirildiği, aldıkları ücretleri yeterli bulmadıkları(%80,4) ve acilde görevli olmaları nedeniyle ek tazminat almadıkları (%75,2), günlük ve haftalık çalışma saatlerinin fazla olduğu ayrıca fazla mesai yaptıkları ve yeterince izin alamadıkları; iş sağlığı birimi hizmetlerinden yararlandıkları (%96,3), acilde çalışmaya başladıktan sonra sağlık sorunları yaşadıkları (%75,2), sıklıkla sözel şiddete maruz kaldıkları (%79,7) belirlenirken; işten çıkarılma düşüncesi yaşadıkları (%75,2) saptanmıştır. Araştırma sonucunda; acil hemşirelerinin özlük haklarıyla ilgili olarak özellikle çalışma saatleri, ücretlendirmeler ve sendikal örgütlenmeler konusunda olumsuzluklar yaşadıkları bulunmuştur.Anahtar Kelimeler : Acil Birim, Acil Hemşiresi, Çalışma Koşulları, Özlük Hakları, Çalışma Mevzuatı

Summary:

This is a descriptive study, aiming to determine the working conditions of nurses working in emergency units of bedded healthcare establisment. A questionnaire of 72 items regarding nurses? personnel rights was prepared in base of scientific literature. The sample of the study was comprised of nine private hospitals and one university hospital in European side of Istanbul, who gave the permission to conduct the research. After permission and approval of ethical committee completed, 170 nurses working in emergency units and willing to participate, were asked to fill out the questionnaire forms; data from fully completed forms from 133 nurses were entered in the computer and analyzed with the percentage dissociations. At the end of the study, we determined that emergency nurses are young and inexperienced, and mostly have a high school degree; did not experience difficulties in finding job; usually had an orientation program in the hospital and the unit; they think that they can not promote (59,4%) due to their lower education; their performances are being constantly assessed; they think their payment is not enough (80,4%) and they do not have an extra payment for emergency unit (75,2%); their daily and weekly working schedule is very intense and cannot have much free time; they benefit from occupational health services (96,3%); they experienced health problems after starting to work in emergency room (75,2%); they were often exposed to verbal violence (79,7%); and they are concerning about losing their job (75,2%). In conclusion, it can be stressed that emergency nurses experience some negativities on working hours, payment and unionization, regarding employee personnel rights.Keywords: Emergency unit, emergency nurse, working conditions, employee personnel rights, working legislations