Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

Acil obstetrik bakım ünitesine başvuran gebelerin doğuma ilişkin korku düzeyleri

Level of fear related childbirth of pregnant women who admitted to emergency obstetric care unit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484722 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Araştırma doğum ve kadın hastalıkları acil servise başvuran primipar gebelerin yaşadığı doğuma ilişkin korku düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem:Tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum ve kadın hastalıkları acil servise Ağustos 2015-Şubat 2016 tarihleri arasındabaşvuran 19-35 yaşları arasında olan primipar 473 kadın örnekleme alınmıştır.Kişisel bilgi formu ve gebelerin doğuma ilişkin korku düzeyini belirlemek üzere "Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu" kullanılarak veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında sayı, yüzdelik, istatistiksel testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde t testi, varyans analizi ve post-hoc testleri kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin % 67,7' sinin doğum kasılmaları nedeniyle acil ünitesine başvurduğu saptanmıştır. Acil servise başvuran kadınların ortalama doğum korkusu puanı 66,33±25,25 olarak belirlenmiştir. Kadınların %21,8'inin klinik derecede doğum korkusu yaşadığı saptanmıştır. Acil servise başvuran kadınların başvurma nedenleri ve doğum öncesi eğitim alma, doğum sırasında yaşanabileceklere ilişkin bilgi sahibi olma, gebenin doğuma hazır hissetmesi, planlı ve istenen gebelikler ile doğum korkusu arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Sonuç: Acil obstetri servise başvuran primipar gebelerin üçte birinin doğum korkularının ağır derecede olduğu belirlenmiştir. Doğuma hazırlık eğitimi alan, doğum sırasında yaşayacaklarını bilen ve doğum için kendisini hazır hisseden kadınlarda doğum korkusunun daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, kadına gebelik sürecinde aktif doğum yöntemleri ve stresle baş etme yöntemleri öğretilmelidir. Kadınların doğuma hazırlık sınıflarından rutin olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: acil doğum, doğum korkusu, hemşirelik, primipar, tokofobi

Summary:

Objective: The aim of this research was to determine the level of fear of childbirth of primiparaous women, who applied to birth and women health emergency services. Method: This study is a descriptive cross-sectional study. The sample of the study was 473 primiparaous women aged between 19-35 who applied to Antalya Training and Research Hospital birth and women health emergency services between August 2015 and February 2016. A personal information form and "Wijma Birth Expectancy / Experience Scale Version" were used to determine the fear level of childbirth by conducting face-to-face interviews. Data was evaluated by using frequence, percentage, and statistical tests in the SPSS 20.0 program. In the evaluation of the data, t test, variance analysis and post-hoc tests were used. Results: It was determined that 67.7% of the pregnant women applied to the emergency unit due to pain. It was determined that the mean score of fear of childbirth was 66.33 ± 25.25 among women who applied to emergency services. Also, 21.8% of the women were found to have a fear of childbirth at a clinical level. It has been found that there is a significant difference between fear of childbirth and reasons for applying to emergency services, taking prenatal education, having information about the possibility complications of birth, feeling of readiness, planned and desired pregnancies. Conclusion: It has been determined that one third of the primiparous who apply to emergency obstetric care have a severe grade of fear of childbirth. It has been determined that fear of childbirth was found to be lower in the women who had received childbirth education, who knew they would live during birth, and who felt ready for delivery. Therefore, methods of active pregnancy and coping with stress should be taught to women during pregnancy. It should provided that women routinely benefit from childbirth education classes. Keywords: emergency birth, fear of childbirth, nursing, primiparaous, tophophobia