Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servis hemşiresinin triyaj kararının doğruluğunun ESI sistemi kullanılarak değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 515078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil servis triyajının amacı, tıbbi bakım talebinin mevcut acil servis kaynaklarını ve kapasitesini aştığı zaman başvuran hastaların önceliğini belirlemek ve bekleyemeyecek olanları tanımaktır. Acil servis triyajı, morbidite ve mortalitenin azaltılması açısından son derece önemlidir. Doğru triyaj, bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış bir triyaj skalası kullanılarak, özel olarak eğitim almış ve acil servis deneyimine sahip sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, triyaj hemşirelerinin triyaj kategorizasyonu kararlarının doğruluğunu, hastaların acil servis değerlendirmesi sonrasında belirlenen Acil Ciddiyet İndeksi (ESI) sistemi kategorizasyonu ile karşılaştırmaktır. Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Erişkin Triyaj Alanına iki haftalık süre içinde başvuran tüm hastalar değerlendirildi. Triyaj hemşiresi tarafından belirlenen triyaj skorları ile retrospektif olarak yapılan ESI skorları karşılaştırıldı. Toplam 3324 hastanın triyaj skorları analiz edildi. Triyaj hemşiresinin skoru ile ESI kullanan hekimlerin skorları arasındaki kappa uyum değeri 0,416 olarak bulundu. Triyaj personelinin ESI'ye göre 1/4 oranında daha düşük triyaj skoru verdiği tespit edildi. Takipne varlığında, hastaların düşük triyaj oranında artma ve yüksek triyaj oranında azalma tespit edildi. Triyaj oranları incelendiği zaman, nefrolojik ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda en doğru triyaj skorlarının verildiği belirlendi. En fazla hatalı triyaj kararları göz rahatsızlıkları ve onkolojik acilller olarak tespit edildi. 18-65 yaş arasındaki hastalarda, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla oranda yüksek triyaj yapıldığı belirlendi. Kronik bir hastalık varlığı ve sürekli ilaç kullanımı öyküsü olan hastalarda daha düşük triyaj verildiği görüldü. Triyaj hemşiresinin beklenenden daha düşük triyaj kararı verdiğini gördük ki bu da halen kabul edilebilir bir triyaj başarısı idi. Triyaj doğruluğunun artırılması için triyaj hemşiresinin tıbbi bilgisinin arttırılması ve özellikle triyaj skoru 2-4 olan gerçek olgular üzerinden uygulamalı eğitimlerin yapılması gerekmektedir.

Summary:

The purpose of triage in the emergency department (ED) is to prioritize incoming patients and to identify those who cannot wait to be seen when the demands for medical care outstrip the available ED resources and capacity. ED triage is extremely important in terms of reducing morbidity and mortality. Accurate triage should be done by specifically trained and ED care experienced healthcare personnel using a scientifically validated triage scale. The aim of this study was to evaluate the accuracy of triage categorization decision of triage nurses using Emergency Severity Index (ESI) system categorization which was determined after the patients' overall ED evaluation. In this descriptive, cross-sectional study, all patients who presented to the Adult Triage Area of Akdeniz University Hospital Emergency Department within a two-week period were evaluated. The triage scores determined by the triage nurses was compared with the ESI scores performed retrospectively Triage scores of 3324 patients were analyzed. The kappa level of agreement was 0.416 between the scores of triage nurses and physicians using ESI. It was found that the triage nurses decided a quarter of triage scores lower than ESI. In the presence of tachypnea, we determined increased under-triage and reduced over-triage of patients. When triage rates were examined, it was determined that nephrological and cardiovascular disorders had the most correct triage scores. The highest mis-triage decisions were done in ophthalmic disorders and oncologic emergencies. Patients aged between 18 and 65 years were found to have statistically significant over-triage scores. Patients with a history of chronic diseases and medication use were found to have under-triage scores. We found that the triage nurses were more likely to under-triage than expected, which was still an acceptable triage success. To increase triage accuracy, it is necessary to increase the medical knowledge of triage nurses and to perform practical training on real cases especially with triage scores of 2 to 4.