Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise ağrı yakınması ile başvuran hastalarda hekimin ağrı algısını etkileyen faktörler ve görsel analog skala kullanımının değeri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 339009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağrı acil servis başvurularının en önemli nedenlerinden birisidir. Bununla beraber bu hastalar genellikle yeterli bir şekilde ağrı kesici tedavi almazlar. Bu durumun en önemli nedeni bu hastaların yeteri kadar değerlendirilmemesidir. Her ne kadar ağrı yoğunluğunun güvenli ve geçerli bir şekilde değerlendirilmesi için bazı skalalar geliştirilmişse de, bu skalalar rutin olarak kullanılmamaktadır. Yapılan çalışmanın amacı, hastanın ağrı yoğunluğu ile ilgili hekimin ağrı algısını etkileyen faktörleri saptamak ve GAS kullanımının ya da diğer değişkenlerin bu ağrı algısını etkileyip etkilemediğini saptamaktır. Bu gözlemsel klinik çalışmaya akut ağrı ile başvuran 15 yaş ve üstü hastalar alndı. Çalışmaya katılmak istemeyen ya da dışlama faktörlerinden herhangi birisine sahip olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların demografik bulguları, okur yazarlık durumları, sosyoekonomik durumları, başvuru şikayetleri, ağrının süresi, hastaya uygulanan ağrı kesici ilacın adı ve dozu ve hastanın son tanısı çalışma formuna kaydedildi. Çalışmanın birinci bölümünde, hastayı tedavi eden hekim hastanın işaretlediği GAS skorunu görmeden hasta ağrısı ile ilgili düşüncesini GAS aracılığı ile işaretledi. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, hastayı tedavi eden hekim, hastanın GAS kullanarak işaretlediği ağrı düzeyini görerek ağrı algısını GAS aracılığı ile işaretledi. Böylece, hasta tarafından işaretlenen GAS skorunun, hastayı tedavi eden hekimin hasta ile ilgili ağrı algısını etkileyip etkilemediğini test ettik. Çalışmaya alınan 587 hastanın 332si (%43.3) kadındı. Demografik değişkenlerin hiç birisinin hekimin ağrı algısı üzerinde etkili olmadığını saptadık. Hekimin ağrı algısı ile hastanın işaretlediği ağrı algısı arasında birinci grupta 18,04±29,93 mm fark varken, ikinci grupta bu fark 15,28 ± 21,98 mm olarak bulundu. Yapılan çalışmada hekimin hastanın ağrı yoğunluğu ile ilgili algısının, hastanın hissettiği ağrı düzeyinden daha düşük olduğu bulundu. Bununla beraber, hastanın işaretlediği GAS skorunun bilinmesi, hekimin ağrı algısı ile hastanın hissettiği ağrı düzeyinin benzer olmasını sağladı. Ek olarak hastanın işaretlediği GAS skorunun farkında olunması durumunda, hastayı tedavi eden hekimin daha fazla ağrı kesici ilaç isteminde bulunduğu tespit edildi. Sonuç olarak, hastayı tedavi eden hekimin, hastanın GAS skorunun farkında olmasının hekimin ağrı algısını etkilediğini ve daha fazla ağrı kesici ilaç kullanımı ile sonuçlandığını saptadık.

Summary:

...