Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Acil servise akut inme kliniği ile başvuran hastalarda iskemi modifiye albumin (ima) seviyelerinin serebral infarkt ile gia veya laküner infarkt ayrımında rolü

IMA levels in patients with acute stroke admitted to the emergency department with the clinical differentiation of cerebral infarction and the role of the TIA or lacunar infarcts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 423624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnme sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve kanserin ardından üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedenidir. İskemik inme tanısı; risk faktörlerinin değerlendirilmesi, dikkatli nörolojik muayenenin yapılması ve uygun görüntüleme tekniklerinin kullanılması ile konur. Trombolitik tedavi akut iskemik inme tanısı ile başvuran hastalarda ilk 4,5 saat içerisinde uygulandığında progmozu olumlu yönde değiştirebilecek tek tedavi seçeneğidir. Acil servis koşullarında trombolitik tedavi verilecek iskemik inme ile trombolitik tedaviden fayda görmeyecek laküner infarct ve GİA'nın ayrımını yapmak, bunu yapabilecek görüntüleme tekniklerinin acil servis koşullarında çoğu zaman bulunmaması nedeniyle zor olabilmektedir ve hızlı ayrım yapabilecek yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada akut iskemik inme tablosu ile ilk 24 saatte başvuran hastalarda başburu anında ve ardından ilk 24 saatte aralıklı olarak İMA düzeyleri ölçülmüştür. Bu hastalar daha sonra gerekli görüntüleme yöntemleri ve klinik muayene ile GİA (Geçici iskemik atak), laküner infarkt olarak gruplanara İMA değerlerinin bu gruplar arasında ayırım yapılmasındaki ve dolayısıyla trombolitik tedavi almaması gereken hastaları belirlemedeki rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 92 hasta (31 GİA, 29 lakün, 32 geniş infarkt) ve 31 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak dahil edildi. Hasta grubunda 3., 6., 12., ve 24. saatlerde İMA düzeyi ölçüldü. Kontrol grubunda bir kez serum IMA düzeyi ölçüldü. Hasta gruplarında 3., 6., 12., ve 24. Saatlerde ölçülen İMA düzeyleri ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak bu çalışmada serebral iskemi kliniği ile semptom başlangıcından itibaren ilk 24 saatte başvuran hastalarda serumda ölçülen İMA düzeylerinin iskeminin boyutu ve geçici veya kalıcı olması ile ilişkili olmadığı ve normal kontrollerden farklılık göstermediği gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları İMA'nın akut koroner iskeminin aksine, serebral iskeminin tanı ve ayrımında bir değerinin olmadığını düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: iskemi modifiye albumin(İMA), iskemik inme, GİA, lakün, geniş infarkt

Summary:

Stroke is the third common cause of death after coronary arterial disease and cancers, not only in the developed countries but in the whole world. Ischemic stroke can be diagnosed by evaluating risk factors, careful neurological examination and appropriate imaging techniques. Intravenous thrombolysis is the only treatment modality which available has been show to alter prognosis, when given within the first 4,5 hours to patients with acute ischemic stroke. It is diffucult to distinguish patients with ischemic stroke who could receive thrombolytic theraphy and transient ischemic attacks (TIA) and lacunar infarctions who would not benefit this treatment in emergency unit settings where sophisticated imaging techniques are usually not available and there is need for methods who could help in making this differabtail diagnosis. In this study serum IMA levels were measured on presentation and repeatedly in patients presenting with acute ischemic stroke within 24 hours. These patients were later on cathegorised as ischaemic stroke, lacunar infarct and TIA bay means of neurological examination and appropriate imaging techniques and the role of serum IMA levels in distinguishing between these groups and therefore in determining which patients should not receive thrombolytic treatment was asssessed. Ninety two patients (31 TİA, 29 lacunar infarction, 32 large infarct) and 31 healthy individuals serving as a control group were included in the study. In the patient groups IMA levels were measured at presentation and at the 6th, 12th, and 24th hours. Serum IMA was measured in the control group. IMA levels at any hour and in all three patient groups and IMA levels of the controls showed no significant difference. In conclusion we could not show any difference in IMA levels between ischemic stroke, lacunar infarcts and TIA's compared to normal indivudials.The results of this study imply that in contrast to acute coronary ischemia, IMA levels are of no value in the diagnosis and differentiation of cerebral ischemia. Key words: ischemia modified albumin (IMA), ischaemic stroke, TIA, lacune