Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran 50 yaş ve üzeri hastalarda bilişsel fonksiyon bozukluğunun prevalansı

The prevelance of cognitive impairment in emergency department patiens aged 50 and older

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Beklenen yaşam süresinin uzaması ile acil servislere başvuran yaşlı hasta sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Buna karşın acil servislere başvuran yaşlı hastalarda bilişsel fonksiyon bozukluğunun prevelansını saptamaya yönelik çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmanın amacı acil servise başvuran 50 yaş ve üzeri hasta grubunda bilişsel fonksiyon bozukluğunun prevelansını saptamaktır. Bu, ileriye dönük kesitsel, tanımlayıcı çalışma 14.11.2007 ile 07.12.2007 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde yapıldı. Acil servise başvuran 50 yaş ve üzerindeki tüm hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bilişsel fonksiyon bozukluğunun tespit edilmesi için her bir hastaya Mini Mental Durum Testi (MMDT) uygulandı. Hafif demansın tanınmasında Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliği gösterilen MMDT için eşik değer 23/24 olarak kullanıldı. MMDT skoru 23 ve altı olan hastalar bilişsel fonksiyon bozukluğu göstergesi olarak kabul edildi. Çalışmanın dâhil olma kriterlerine uyan toplam 298 hastanın verileri analiz edildi. MMDT eşik skoruna göre hastaların %53.7sinde bilişsel fonksiyon bozukluğu olduğu saptandı. Hafif bilişsel bozukluğu (MMDT: 18-23) olanların oranı tüm hastaların %47.3ü idi. İlerleyen yaş ile birlikte MMDT skorlarının azaldığı belirlendi ve yapılan ROC eğrisi analizi ile etkilenme yaşı 68 olarak bulundu. Eğitim düzeyleri ile MMDT skorları arasında anlamlı bir farklılık vardı. Eğitim düzeyi azaldıkça MMDT skorlarının azaldığı belirlendi. Kadın hastaların MMDT skorlarının erkek hastalara oranla anlamlı şekilde düşük olarak tespit edilmesine rağmen bu anlamlılığın kadın hasta grubundaki kişilerin eğitim düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığı belirlendi. MMDT acil servis koşullarında bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi için tarama amaçlı kullanılabilir. MMDT skorları hastaların yaş ve eğitim düzeyinden belirgin şekilde etkilenmektedir. MMDTnin Türk Toplumunda bilişsel bozuklukların tanısının konulması amacı ile kullanılabilmesi için, yaş ve eğitim düzeylerini dikkate alan daha geniş kapsamlı bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılması gerekmektedir.

Summary:

The number of emergency department (ED) visits increases steadily along with the increase in life expectancy. However, there are only a few studies that aimed to determine the prevelance of congnitive impairments on geriatric patients presenting to the EDs. The purpose of this study is to determine the prevelance of cognitive impairment on ED patients over 50 years old. This prospective, descriptive, cross-sectional study was conducted between November 14, 2007 and December 07, 2007 at the ED of Akdeniz University Hospital. All patients over 50 years old presented to the ED were included in this study. Mini Mental State Examination (MMSE) was used to determine the cognitive impairment. Cutoff score of 23/24 was accepted for MMSE which was previoulsy tested for its validity and reliability for Turkish population. Patients with a MMSE score of 23 or less was classified as having cognitive impairment. Data of 298 patients who met the study inclusion criteria were analized. According to the MMSE cutoff score, 53.7% of patients displayed cognitive impairment. The rate of mild cognitive impairment (MMSE score of 18-23) was 47.3% of all patients. With the increase in age, the MMSE scores were determined to decline, and the cut-off age was 68 years with using ROC analysis. There was a statistically significant corelation between education levels and MMSE scores. As the levels of education were shorter, MMSE scores were smaller. Despite the MMSE scores of women were significantly lower than men; the reason of this significance was related to the shorter levels of education. MMSE can be used to screen cognitive functions in the EDs. There was a significant influence of age and levels of education on MMSE scores. In order to determine cognitive impairments using MMSE in Turkish population, further studies which considers the age and level of education should be done to determine the validity and reliability of the test.