Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran 65 yaş üstü travma hastaların klinik özelliklerinin ve maliyetlerinin analizi

Clinical characteristics and cost analysis of 65 years and older adult traumatic patients attending to emergency room

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466878 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda 65 yaş ve üzeri travma hastaların klinik özelliklerinin ve maliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp ABD. 'ye 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında başvuran 65 yaş üzeri travma hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şekli, başvuru zamanı (saat ve ay olarak), başvuru şikayeti, travma mekanizması, travma şekli, belirlenen travmatik lezyon ve travma bölgesi, travma genişliği (basit travma, multitravma), GKS, RTS, tanı, yatış durumları, sonuçlar ve maliyet analizleri değerlendirildi. Veriler SPSS 22.0 for Windows paket programı ile analiz edildi. Değişkenlerin normal dağılıp/dağılmadığı Kolmogorov Smirnov testi ile test edildi. Nonparametrik verilerin analizinde Kruskal Wallis; niteliksel verilerin analizinde Ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 75,5±8,1 yıl olup, hastaların %51,5'i kadındı. Yaş ve cinsiyet arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). En sık başvuru saati 0800-1600 saatleri (%55) arasında, en sık başvuru Temmuz ve Ağustos aylarındaydı. Başvuru saati ve başvuru ayı ile yaş arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05).En sık başvuru sebebi aynı seviyeden düşme (%63,9) olup, basit düşme oranı 75-84 yaş aralığında, yüksekten düşme oranı 85 yaş ve üzerinde fazlaydı (p<0,05). Olguların %87,1'i künt travma ve %92,1'i izole travmaydı. Travma şekli ve yaş arasında ilişki saptanmazken (p>0,05), izole travma sıklığı 85 yaş üzerinde yüksekti (p<0,05). En sık yaralanma ekstremitelerdeydi. 85 yaş üzerinde toraks travması, 75-84 yaşta pelvis, 65-74 yaş arasında ekstremite yaralanma sıklığı yüksek saptandı (p<0,05). GKS ve RTS skorunun yaş ile ilişkisi saptanmadı (p>0,05).En sık saptanan lezyonlar YDT (%55,9) ve fraktür (%37,1) olup, fraktür sıklığı 75-84 yaş aralığında, YDT sıklığı 65-74 yaş aralığında yüksekti (p<0,05). Hastaların %54,5'inden kosültasyon (En sık ortopedi:%69,1) istendiği belirlendi. 75-84yaş ix aralığında konsültasyon sıklığı yüksekti (p<0,05). 75-84 yaş aralığında Ortopedi, 85 yaş üzerinde Beyin cerrahi ve Göğüs cerrahi kliniklerine daha fazla oranda danışıldığı belirlendi (p<0,05). Hastaların acil servisten taburculuk oranı %65,3, yatış oranı %30,7 ve mortalite oranı %0,5 olarak saptandı. Hasta sonlanımı ile yaş arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Hastaların en sık Ortopedi ve Beyin cerrahi kliniklerine yatırıldığı saptandı. Hasta yatırılan klinik ile yaş arasında ilişki saptanmadı. Ayaktan hastaların maliyet ortancası 157,4 TL, yatan hastaların maliyet ortancası 4406 TL ve toplam maliyet ortancası 4542 TL olarak hesaplandı. 85 yaş ve üzeri hastaların acil maliyeti en yüksek iken, hastaların toplam maliyeti 65-74 yaş arasında en düşüktü (p<0,05). Sonuç olarak; GTH'lerde basit travmalar bile yüksek maliyetli ciddi patolojilere yol açabilmektedir. Bu nedenle bu hastaların travmalardan korunması, acil servise başvuran hastaların çok yönlü değerlendirilmesi gerekmektedir.

Summary:

Clinical Characteristics and Cost Analysis of 65 Years and Older Adult Traumatic Patients Attending to Emergency Room Objective: Evaluation of clinical characteristics of 65 years and older traumatic patients was aimed in our study. Materials and Methods: Our investigation was performed in Abant İzzet Baysal University Emergency Department between 01.2016-31.12.2016 on 65 years and older traumatic patients retrospectively. Our parameters were age, gender, way of attendance, attending time (as hours and months), chief complaint, trauma mechanism, trauma type, traumatic lesions, trauma area, trauma extend (as simple or multi-trauma), GCS, RTS, diagnosis, hospitalization if any, outcome and costs. Data was analysed by using SPSS 22.0. Distribution of continuous variables, nonparametric variables and qualitative measures were evaluated by Kolmogorov- Smirnov, Kruskal Wallis test and Chi-Square test respectively. %95 was determined as confidence interval and p<0.05 was excepted as statistical significance. Results: Average age of patients were 75,5±8,1, and 51.5% of patients were female. Patients mostly attended to emergency room in between 0800-1600 (%55) in July and August. There was no statistical significance between age and gender in addition to age and attendance time and month.(p>0,05). Most common complaint was falls (%63,9). Simple falls were mostly came upon in 75-84 age group while falls from height was seen in 85 and older age group (p<0,05). Most of the cases were blunt force (%87,1) and isolated trauma (%92,1). Type of trauma and age was not statically relevant (p>0,05). Isolated trauma is recurrent in 85 years and older age. Extremities were mostly effected parts of the body. Thorax, pelvis, extremity injuries were highest in 85 and older, 75-84 and 65-74 age groups in turn (p<0,05). No relation was detected between age and GCS and RTS scores (p>0,05). Mainly soft tissue injuries (%55,9) and fractures(%37,1) were met. Fractures were common in 75- 84 age group while soft tissue injuries were highest in 65-74 age group (p<0,05). %54.5 xi patients were consulted to other clinics (Mostly to orthopaedics (69.1%) Consultation rates were highest in 75-84 age group(p<0,05). Orthopaedics were mostly consulted in 75-84 age group whereas 85 and older age group was mostly referred to neurosurgery and thorax surgery (p<0,05). Discharge, hospitalization and mortality rates were %65.3%, 30.7%, 0.5% correspondingly. Outcomes were not associated to age (p>0,05). Patients were mostly admitted to orthopaedics and neurosurgery wards with no correlation with age. The median costs of outpatients and hospitalized patients were 157.4 tl and 4542 tl respectively. Treatment cost of 85 and older age patients were uppermost while 65-74 age group patients were deepest (p<0,05). Conclusion: In geriatric age group, even simple traumas can cause devastating injuries with massive costs. With this knowledge in mind, preventing measures must be taken to consideration while dealing with this age group and patients whom attend to emergency rooms must be evaluated carefully and multi-disciplinary.