Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran dekompanse kalp yetmezliği hastalarının tedavilerinin takibinde elektrokardiyografideki QT aralığının değişiminin prospektif incelenmesi

Emergency department decompensated heart failure treatments patients monitored QT interval on electrocardiography range prospective evaluation of change

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267972 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Günümüzde kalp yetmezliği önemli bir morbidite ve mortalitesebebidir ve kalp yetmezliği nedeniyle acil servislere başvurular her geçen günartmaktadır. Çalışmamızda kalp yetmezliği hastalarının dekompanse dönemdedeğerlendirilmesinde, özellikle yatış ve taburculuk kararını öngörmede EKG'deQT aralığının prognostik değeri araştırılmıştır.Gereç ve Yöntem: Prospektif, gözlemsel bir klinik çalışma olarak GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Acil Tıp Anabilim Dalı Erişkin AcilServisi'nde 01. 01. 2010-31. 03. 2010 tarihleri arasında yapıldı.Hastalarımız NYHA Kalp Yetmezliği Sınıflandırma Sistemi'ne göre EvreII'de 12 hasta, Evre III' de 39 hasta, Evre IV'de 39 olmak üzere 90 hasta tespitedilmiştir. Çalışmaya sadece Evre II ve IV'de bulunan 78 hasta dahil edilmiş, buhastalar üzerinde yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda QT'yi etkileyen ilaçkullanma, sol adal bloğu, pace ritmi, potasyum yüksekliği nedeniyle 39 hastaçalışmadan dışlanmış, kaln 39 hasta üzerinden istatiksel analizlergerçekleştirilmiştir.Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların tedavi öncesi QT aralıkları ortalama486,28±44,06 milisaniye olduğu görüldü. Tedavi sonrası QT aralıkları iseortalama 432,31±43,34 msn olduğu görüldü. Tedavi öncesindeki QTc ile tedavisonrası QTc değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05,paired t testi).Sonuç: Acil servise nefes darlığı ile başvuran sistolik kalp yetmezliğihastalarının, tedavi öncesi QTc süreleri ile tedavi sonrası QTc süreleri arasındaistatiksel anlamda bir fark olduğu saptanmıştır. Bu metod tek başına kalpyetmezliği hastalarının değerlendirilmesinde yeterli olmasa da, yatış ve taburculukkararını vermede başvurulacak bir test olarak acil servislerde kullanılan diğertestler ile birlikte, acil servis doktorları için yardımcı bir test olarak kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, EKG, QT aralığı, QTc değeri, EKO

Summary:

Introduction: Heart failure is a major cause of mortality and morbidityworldwide. Emergency department visits due to heart failure symptoms are on therise.Objective: The objective of this study was to assess the prognostic value of QTinterval in patients? ECGs for evaluating decompensated heart failure patients anduse of this parameter to predict admittance or discharge criteria.Material and Method: This was a prospective, observational study. Data wascollected at Gazi University Hospital Adult Emergency Department, from January1st to March 31st, 2010.A total of 90 patients with heart failure were captured during the studyperiod. Based on the NYHA Functional Classification System, 12 of thesepatients were classified as Stage II, 39 patients as Stage III and 39 patients asStage IV. Only the Stage III and Stage IV patients were included in the study. Ofthe total of 78 patients in Stage III and IV 39 patients were determined to be usingmedications that might alter the QT interval, have a left bundle branch block,paced rhythm or elevated potassium levels and therefore were excluded from thestudy. Statistical analyses were performed on the remaining 39 patients.Results: The average pre-treatment QT interval of the patients was measured as486.28±44.06 milliseconds. The post-treatment QT interval measurementaveraged 432.31±43.34 milliseconds. Statistically significant differences werenoted between the pre-treatment and post-treatment QTc values (p<0.05 paired ttest).Conclusion: Statistically significant differences were found between the pretreatmentand post-treatment QTc values of the systolic heart failure patients whopresent in the emergency departments complaining of shortness of breath. Thismethod may be used by the emergency physicians as an adjunct to other testswhen evaluating the heart failure patients and determining the need for admissionor discharge.Key Words: Heart failure, ECG, QT interval, QTc value, ECHO