Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran hasta ve yakınlarına sağlık çalışanları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin incelenmesi

Investigation of the severity which is applied by health people who apply to emergency service patients and its responsibilities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497049 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Şiddet, son yıllarda yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin dünyanın her yerinden bütün bireyleri etkilemekte ve giderek günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte ve sağlık sektörünü de ciddi bir sorun olarak etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine başvuran hastalar veya yakınlarına sağlık çalışanları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin özellikleri, olası nedenleri ve önleyici tedbirler hakkında genel bir fikir elde edilmesini ve şiddete hasta veya yakınlarının bakış açısını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine başvuran, 18 yaş ve üzeri, 250 hasta veya yakınlarına anket formu uygulandı. Bulgular: Katılımcıların %20.4'ü (n:51) hastanede en az 1 kez şiddete uğradığını belirtti. En çok karşılaşılan şiddet tipinin sözel şiddet (n:46) olduğu veşiddetin en sık acil servislerde gerçekleştiği (n:22) belirtildi. Saldırganların çoğu erkek ve hemşire/ebe/sağlık memuru idi. Şiddete maruziyet zamanı 19 olguda saat 8-16 arası, 19 olguda saat 16-24 arası ve 12 olguda saat 24-8 arası idi. Katılımcıların çoğu şiddetle ilgili hiç bir şey yapmadığını belirtti. Şiddet kaynağı olarak en fazla hasta yoğunluğu suçlandı. Şiddetin çözümü olarak en sık hasta yoğunluğunun azaltılması önerildi. Sonuç: Bu sonuçlar daha güvenli hastane ortamı için uygun politikaların ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Özellikle hasta yoğunluğunun azaltılması ve iletişim eksikliğinin düzeltilmesine yönelik müdahalelerin uygulanması gereklidir.

Summary:

Background:In recent years, violence has affected all people throughout the world without discriminating age, gender, race, religion, language and education level and has gradually become a daily part of our life and it also affects health care as a serious problem. Objective: We aimed to get general opinion about characteristics of the violence, claimed that shown by healthcare workers against patients or relatives who applied to Cerrahpasa Medical Faculty Emergency Department, possible causes and preventive measures and to evaluate perspective of patients and relatives on violence in this study. Materials and Methods:The questionnaire form was administered to 250 patients or relatives who applied to Cerrahpaşa Medical Faculty Emergency Department and aged 18 years and older. Results: 20.4% (n:51) of the participantshad reported exposure to violence in hospital at least once. It is stated that the most prevalent type of violence was verbal violence (n:46) and violence occurred mostly in emergency departments (n:22). The assailants were mostly male and nurse/midwife/health staff. Violenceexposure time was between 8:00 and 16:00 in 19 cases, between 16:00 and 24:00 in 19 cases and between 24:00 and 8:00 in 12 cases. The majority of participants stated that they do nothing about the violence.Patient intensity was accused as the main cause of violence. Reduction in patient intensity was mostly suggested as solution of violence. Conclusion: These results can help in developing proper policy and safety measures for creating safer hospital environment. It is necessary to performinterventions, especially to get reduction in patient intensityand to improve miscommunication.