Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin araştırılması

Research on liver function in patients admitted emergency depertmant Istanbul University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337800 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, Acil servise başvuran acil olan hastaların karaciğer fonksiyonlarını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın örneklemi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı`na acil olarak başvuran 200 hastanın örnekleme alınmış ve veri toplanmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak acile başvuran acil hastaların rutin kan tetkiklerinin sonuçları kullanılmıştır. Veriler, sayı, yüzdelik ile analiz edilmiştir.Araştırmada acil hastaların, karaciğer fonsiyon testlerinin 200 kişilik hasta üzerinde yapılan çalışmada ALT veya AST ölçümü normalin üst sınırından yüksek olan değerler aminortransferaz yüksekliği olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızdaki 200 hastanın 53'ünde (%26,5) aminotransferaz yüksekliği saptanmıştır. Aminotransferaz yükseklik oranı erkeklerde %30 oranında mevcutken, bu oran kadınlarda %22,2 olarak bulunmuştur. Aminotransferaz yüksekliği olan hasta grubunda erkeklerin yaş ortalaması 56,93±20,94 iken, kadınlarda yaş ortalamasının 48,25±20,76 olduğu görülmüştür. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Aminotransferaz yüksekliği olan hasta grubundaki erkek hastalarda hipertansiyon görülme sıklığı %15,2 iken, enzim yüksekliği olan kadın hastalarda hipertansiyon saptanmamıştır. Aminotransferaz yüksekliği olan hasta grubunda sadece 1 hastada (%1,9) alkol tüketimi olduğu görülmüştür. Alkol tüketiminin ülkemizde az olması bu sonucu etkileyen önemli bir faktördür. Çalışmamızda 200 hastanın 41'inde diyabetusmelitus tanısı bulunmaktadır. Aminotransferaz yüksekliği olan 53 hastalık grupta ise 10 hastada (%18,9) diyabetusmelitus tanısı olduğu görülmüştür. Bu hasta grubunda Beden kitle indexi (BKİ), enzim yüksekliği bulunmayan hastalarla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek bulunmuştur(sırasıyla; 26,52±6,79 ve 25,60±4,91). Bizim çalışmamızda 53 aminotransaminaz yüksekliği olan hastanın, 16'sında gastrointestinal sistem patolojisi saptandı. Geri kalan 37 hasta diğer sistem patolojilerine bağlı AST ve ALT yüksekliği tespit edildi.Tüm hastalardaki ALT ve AST için ortalama değer sırasıyla 19(min-max. değer: 5-2830) ve 24(min-max. değer: 7-2799) iken risk faktörü taşımayan hastalardaki ortalama ALT 51,54 ? 22,30 ve ortalama AST ise 51,14 ? 25,69 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler günümüzde kullanılan değerleri yakın bulunmuştur.

Summary:

This research was conducted on a group of 200 patients admited to emergency service. ALT and AST values higher than reference values considered as elevetion of aminotransferases. On 53 of these 200 patients (26,5%) aminotransferase elevation was determined. Aminotransferase elevation was found on 30% and %22,2 percent of male and female patients respectively. Mean age of male patients was 56,93±20,94, whereas female patients?s mean age was 48,25±20,76. The age difference between sexes were not found to be statistically significant. In male patient group 15,2% had arterial hypertension but in female group there weren?t any patient with arterial hpertension. On aminotransferase elevation group only one patient had a positive history for chronic alcohol consumption (1,9%). Low alcohol consumption in Turkey is an important factor on this finding. Of 200 patients, 41 had previous diagnose for diabetes mellitus (18,9%). On this subgroup, altough statistically not significant, body mass index was found to be higher than non aminotransferase elevation group (26,52±6,79 and 25,60±4,91 respectively). Of these 53 patients with aminotransferase elevation, 16 of them were diagnosed with gastrointestinal system pathology. Rest of 53 patients (37) patients were diagnosed with other system patologies resulting in AST and ALT elevation.Mean level for all patients ALT and AST were 19(min-max. Value:5-2830) and 24 (min-max. Value: 7-2799) respectively, wheresas on low risk group mean ALT was 51,54 ? 22,30 and mean AST value was 51,14 ? 25,69. These values are close to the todays reference values.