Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran iskemik serebrovaskuler olay ve geçici iskemik atak hastalarının değerlendirilmesi

Evaluation of ischemic stroke and transient ischemic attack patients admitted to emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 455159 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Acil servise başvuran iskemik serebrovasküler olay (SVO) ve geçici iskemik atak (GİA) hastalarını değerlendirerek, demografik özelliklerini araştırmayı ve acil serviste kalma sürelerini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Birimine 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında başvuran SVO ve GİA hastaları değerlendirilerek yapılmıştır. Çalışmayı kabul eden, 18 yaş ve üzerinde, akut SVO veya GİA tanısı alan hastalar prospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, vital bulguları, iskemik inme ile ilgili özellikler, tetkikleri ve sonuçları, tedavileri, acil serviste yatış süreleri ve sonlanım durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmaya toplam 122 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 52' si kadın, 70' i erkek cinsiyettedir. Tüm hastaların yaş ortalamaları 66,25±13,51 yıldır. Hastaların şikayetlerinin başlama süreleri sorgulandığında en sık 3-6 saat arasında ve ikinci sıklıkta 24 saatten sonra hastanemize başvurdukları öğrenilmiştir. Çalışmamızda hastalar kronik hastalık öykülerine göre incelendiğinde birinci sırada hipertansiyon (%63), ikinci sırada diyabet (%49) görülmüştür. Çalışmamızdaki 40 hastanın (%32,8) sigara kullandığı, 82 hastanın (%67,2) sigara kullanmadığı saptanmıştır. Hastaların 45'inde (%36,9) atriyal fibrilasyon vardır. Nörologların acil konsültasyonuna cevap verme süreleri ortalama 68,91±68,90 dakikadır. Hastaların acil serviste ortalama kalış süresi 2,55±2,07 gündür. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü dönem Ocak (%22) ve Şubat (%13,1) ayları olarak görülmüştür. Sonuç: Acil serviste görev yapan hekimlerin SVO konusunda yeterli bilgi ve tecrübelerinin olması bu hastaların acil servislerden daha fazla fayda görmesini sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Acil servis, SVO, GİA, Demografik özellikler

Summary:

Objective: The aim of our study is to analyze the characteristics, outcomes and the length of stay in the emergency department of the stroke and transient ischemic attack(TIA) patients admitted to emergency department. Material and Method: In this study, patients diagnosed with stroke and TIA, whom were admitted to Istanbul University Medical Faculty of Cerrahpaşa Emergency Medicine department between 01.01.2015 and 31.12.2015 are evaluated. In our study, patients' demographic characteristics, vital signs, characteristics associated with ischemic stroke, laboratory examination and results, treatments, length of stay in emergency department and outcomes are evaluated. Findings: A total of 122 patients were included in this study. 52 of them were female, 70 of them were male. The mean age of all patients were 66.25±13.51 years. The onset of complaints was most commonly 3-6 hours, followed by 24 hours. Patients'comorbidities were most commonly hypertension (63%) followed by diabetes (49%). 40 patients (32.8%) were identified as smokers, 82 patients (67.2%) as non-smokers. There were 45 patients (36.9%) with atrial fibrillation. Response time to an emergency consultation from neurologists were 68.91 ± 68.90 minutes in average. The average length of stay of patients in the emergency department were 2.55±2.07 days. Patient number was highest in January (22%) followed by February (13.1%). Results: İf the emergency physicians have adequate knowledge about stroke and TIA, the patients would benefit more from emergency department. Keywords: Emergency department, ischemic stroke, TIA, demographic characteristics